برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1391 100 1

get on with

/gɛt ɑn wɪð/ /gɛt ɒn wɪð/

واژه get on with در جمله های نمونه

1. Stop all this fuss and get on with your work.
[ترجمه ترگمان]این همه جار و جنجال رو تمومش کن و کارت رو ادامه بده
[ترجمه گوگل]تمام این سر و صدا را متوقف کنید و کار خود را ادامه دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Be positive about your future and get on with living a normal life.
[ترجمه ترگمان]در مورد آینده خود مثبت باشید و با زندگی عادی زندگی کنید
[ترجمه گوگل]در مورد آینده خود مثبت باشید و با زندگی یک زندگی عادی زندگی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Stop pissing about and get on with your work.
[ترجمه آرش] اینقدر خراب کاری نکن و به کارت ادامه بده
|
[ترجمه ترگمان]اینقدر عصبانی نباش و کارت رو ادامه بده
[ترجمه گوگل]در مورد کارتان متوقف شوید و با کار خود ادامه دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Stop ...

معنی کلمه get on with به انگلیسی

get on with
• continue, resume

get on with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saman
همراه ان
فائزه
صمیمی شدن
S
پیش رفتن کار
اتنا
همراهی کردن
SSSSSS
رابطه داشتن با کسی
Arezoo
صحبت کردن، گپ زدن، خوش و بش کردن
Saeed
كاري رو ادامه دادن
Ghasem
با كسي رابطه خوب داشتن
محسن
کنار آمدن با چیزی
wanton
have a good relationship with some body
a.r
ادامه دادن انجام کاری
;to continue doing sth
to proceed with some action, intention, or pursuit, especially after a delay, distraction, or pause of some kind
Hamid
برید سر وقت ...
sarah
کنار آمدن با چیزی، با چیزی ساختن
Hamid Reza
ادامه دادن, continue
ادیب
مدارا کردن
melisa
give your time to sth and make progress with it
😍😍
ادامه دادن کاری
😍😍
ادامه دادن کاری
Elina
Have a good relationship
رابطه ای را ادامه دادن
میثم علیزاده
● خوب بودن، جور بودن با کسی
● ادامه دادن( به کار و فعالیتی که مشغولشی)
● پیش رفتن( کار و یا فعالیتی که مشغولشی)
● موفق شدن
Amirreza2000A
رابطه خوب داشتن با کسی، خوب بودن با کسی
rohamir
داشتن یک رابطه خوب دوستی
Shirinbahari
دوست داشتن و دوست بودن
I’ve always got on well with Henry.
پیشرفت کردن
How are you getting on with your essay
ادامه دادن
Be quiet and get on with your work!
موفق شدن
You’ll have to work hard if you want to get on.
پوشیدن
I can’t get my boots on!
سرگل رضائی
ادامه دادن
الهه ایرانپاک
پیش کسی موندن، پیش کسی زندگی کردن
رابطه داشتن، ادامه دادن کاری، کنار اومدن
Mobina
ادامه دادن
پیش رفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get on with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )