برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1716 100 1
شبکه مترجمین ایران

general assembly

/ˈdʒenr̩ələˈsembli/ /ˈdʒenr̩ələˈsembli/

مجمع عمومی، نشست همگانی، (در برخی از ایالات آمریکا) مجلس شورای ایالتی، شورای ملی فقها

بررسی کلمه general assembly

اسم ( noun )
(1) تعریف: in some U.S. states, the state legislature.

(2) تعریف: (cap.) the primary deliberative body of the United Nations.

(3) تعریف: the highest governing body or national association of certain Protestant denominations.

واژه general assembly در جمله های نمونه

1. The General Assembly is held twice a year.
[ترجمه ترگمان]مجمع عمومی دو بار در سال برگزار می‌شود
[ترجمه گوگل]مجمع عمومی دو بار در سال برگزار می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The General Assembly rejected the resolution on the subject of arms control.
[ترجمه ترگمان]مجمع عمومی قطعنامه را در مورد موضوع کنترل سلاح رد کرد
[ترجمه گوگل]مجمع عمومی قطعنامه مربوط به موضوع کنترل تسلیحات را رد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Rin-Tin-Tin General Assembly, and to baffled vets at the local university.
[ترجمه ترگمان]\"Rin\"، مجمع عمومی \"تین\" و \"vets\" در دانشگاه محلی
[ترجمه گوگل]مجمع عمومی رین تین تین، و متخصص زنان و زایمان در دانشگاه محلی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The matter will be debated by the General Assembly.
[ترجمه ترگمان]مجمع عمومی مورد بحث قرار خواهد گرفت
[ترجمه گوگل]این موضوع توسط مجمع عمومی بحث خواهد شد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه general assembly به انگلیسی

general assembly
• public meeting, legislative assembly, general gathering of all parties involved
general assembly of the united nations
• legislative assembly of the united nations (international organization for world peace and security)

general assembly را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی general assembly

کلمه : general assembly
املای فارسی : جنرال اسمبلی
اشتباه تایپی : لثدثقشم شسسثئذمغ
عکس general assembly : در گوگل

آیا معنی general assembly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )