برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1463 100 1

gastrocnemius

واژه gastrocnemius در جمله های نمونه

1. Healthy men received rolling manipulation on left gastrocnemius muscle in prone position. Average volume flow(VF)in popliteal artery was measured by Doppler before and after rolling manipulation.
[ترجمه ترگمان]مردان سالم به سمت چپ عضله gastrocnemius در موقعیت مستعد به عمل آمدند جریان متوسط جریان (VF)در شریان popliteal توسط داپلر قبل و بعد از دستکاری در حرکت اندازه‌گیری شد
[ترجمه گوگل]مردان سالم دستکاری نورد در عضله گاستروکنیموس چپ در موقعیت پایدار دریافت کردند متوسط ​​جریان حجمی (VF) در شریان پاپیلیتال قبل و بعد از دستکاری غلاف توسط داپلر اندازه گیری شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Two fresh gastrocnemius muscle specimens were warmed and flushed with warm 0. 9%NaCl then injecting 0. 1%methylene blue through the medial sural artery.
[ترجمه ترگمان]دو نمونه ماهیچه‌ای دیگر گرم شدند و با گرم کردن گرم شدند سپس NaCl ۹ % % Nacl را تزریق کرد متیلن بلوز آبی از طریق سرخرگ sural میانی آبی است
[ترجمه گوگل]دو نمونه عضلانی gastrocnemius گرم و گرم شده با گرم 9/0٪ NaCl و پس از تزریق 0/1٪ متیلن آبی از طریق شریان عصبی Medial
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Then threaded concentric pin electrode into gastrocnemius with intrafascicular electrode as stimulating electrode, the signal was recorded.
[ترجمه ترگمان]سپس، الکترود pin متحد را به gastrocnemius ب ...

معنی کلمه gastrocnemius به انگلیسی

gastrocnemius
• calf muscle (anatomy)

gastrocnemius را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تاتوره
عضله دو قلو
رويا
عضله پشت ساق پا
Dr_mitra100
ماهیچه توام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی gastrocnemius مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران