برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

galloping

/ˈɡæləpɪŋ/ /ˈɡæləpɪŋ/

سواره، برقی، چارنعل رونده

واژه galloping در جمله های نمونه

1. galloping inflation
تورم سواره،تورم شدید

2. A neighbour's horse came galloping down the road, riderless.
[ترجمه ترگمان]اسب همسایه‌ای با چهار نعل از جاده پایین آمد
[ترجمه گوگل]یک اسب همسایه به سراغ جاده رفت، بدون سرنشین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He came galloping up the road.
[ترجمه ترگمان]به تاخت به جاده رسید
[ترجمه گوگل]او به راه افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Japan is galloping ahead in the race to develop new technologies.
[ترجمه ترگمان]ژاپن در رقابت برای توسعه فن‌آوری‌های جدید در حال تاخت و تاز است
[ترجمه گوگل]ژاپن در حال پیشرفت در رقابت برای توسعه فن آوری های جدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They are galloping around the garden playing football.
[ترجمه ترگمان]چهار نعل دور باغ می‌تازند و فوتبال بازی می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها در اطراف باغ فوتبال بازی می کنند
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با galloping به فارسی

تورم سواره، تورم شدید

معنی کلمه galloping به انگلیسی

galloping
• running, moving quickly; developing at a rapid rate (of a disease)
• galloping is used to describe something that is increasing or developing so fast that it is difficult to control.
galloping inflation
• inflation that is increasing at an abnormal rate

galloping را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
افسارگسیخته
مستاره
سریع
در حال تاختن
در حال توسعه
مَعصومه عَفراوی
تاخت، چهارنعل، تازنده
چهارنعل رفتن، تاختن

گاهی در خطوط برق شاهد نوسان و بسامد بالایی می باشیم که به این پدیده دیدنی و خطرناک در خطوط انتقال قدرت، گالوپینگ می گویند که باعث صدمات بسیار شدیدی می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی galloping

کلمه : galloping
املای فارسی : گللپینگ
اشتباه تایپی : لشممخحهدل
عکس galloping : در گوگل

آیا معنی galloping مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )