برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1475 100 1

Grow

/ˈɡroʊ/ /ɡrəʊ/

معنی: بزرگ شدن، زیاد شدن، شدن، عمل امدن، بالیدن، ترقی کردن، کاشتن، رستن، رشد کردن، سبز شدن، سبز کردن، گشتن، روییدن، رویانیدن، برزگ شدن
معانی دیگر: فزودن، گوالیدن، وخشاندن، وخشیدن، رویاندن، به عمل آوردن، پوشیده بودن از، مستور شدن از، (ریش و غیره) گذاشتن، قد کشیدن، سرچشمه گرفتن، ناشی شدن

بررسی کلمه Grow

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: grows, growing, grew, grown
(1) تعریف: to become larger by the process of natural development.
مترادف: burgeon
متضاد: ebb, wane
مشابه: balloon, bloom, blossom, bud, develop, germinate, mature, pullulate, ripen, rise, sprout, swell, wax

- A baby grows fast in its first weeks after birth.
[ترجمه ترگمان] نوزاد در اولین هفته‌های پس از تولد رشد می‌کند
[ترجمه گوگل] یک نوزاد در اولین هفته پس از تولد سریع رشد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to increase or expand.
مترادف: accumulate, augment, expand, increase, multiply, swell
متضاد: decrease, diminish, dwindle, shrink
مشابه: accrue, rise

- Her wealth is growing rapidly.
[ترجمه ناشناس] ثروت او به سرعت در حال زیاد شدن است.|
[ترجمه ترگمان] ثروت او به سرعت در حال رشد است
[ترجمه گوگل] ثروت او به سرعت در حال رشد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ...

واژه Grow در جمله های نمونه

1. grow (or become) fat
چاق شدن،فربه شدن،وزن اضافه کردن

2. children grow fast
بچه‌ها زود رشد می‌کنند.

3. quarrels grow out of misunderstanding
مشاجرات از سو تفاهم ناشی می‌شوند.

4. roses grow on bushes
گل محمدی روی بته می‌روید.

5. they grow rice exclusively for export
آنها برنج را صرفا برای صادرات می‌کارند.

6. to grow (or become) old
پیر شدن

7. to grow dark by degrees
کم‌کم تاریک شدن،به درجات تاریک شدن

8. to grow leaves
برگ درآوردن

9. to grow solemn
حالت جدی به خود گرفتن

10. trees grow in a forest
درختان در جنگل می‌رویند.

11. to grow into
شدن

12. to grow on (one)
کم‌کم عزیز یا مهم شدن،کم‌کم اثر کردن،خوشایند شدن

13. to grow out of
1- ناشی شدن از

14. to grow up
1- رشد کردن،بزرگ شدن،بالغ شدن

15. to grow up in years
...

مترادف Grow

بزرگ شدن (فعل)
greaten , lump , gather , amplify , grow
زیاد شدن (فعل)
increase , gain , augment , grow , mount , proliferate , wax
شدن (فعل)
leave , be , go , grow , happen , become
عمل امدن (فعل)
grow , be bred , be fulfilled , be manufactured , be carried out , be executed , be produced , be raised , be reared
بالیدن (فعل)
pique , brave , pride , magnify , grow , glory , boast , flaunt , brag , preen , plume , set up
ترقی کردن (فعل)
up , rise , grow , climb , steepen , remunerate
کاشتن (فعل)
grow , seed , plant , husband , dibber , dibble , implant , inseminate
رستن (فعل)
escape , grow
رشد کردن (فعل)
mature , grow , flourish , wax
سبز شدن (فعل)
grow , green , germinate , sprout , shoot
سبز کردن (فعل)
grow , green , germinate
گشتن (فعل)
go , turn , grow , search , roll , trundle , roam , swirl , goggle , troll
روییدن (فعل)
grow , vegetate
رویانیدن (فعل)
grow
برزگ شدن (فعل)
volume , grow

معنی عبارات مرتبط با Grow به فارسی

چاق شدن، فربه شدن، وزن اضافه کردن
فراوان یا متداول شدن

معنی Grow در دیکشنری تخصصی

grow
[ریاضیات] رشد کردن، نمو کردن
[حسابداری] رشد فعالیت گرائی سهامداران

معنی کلمه Grow به انگلیسی

grow
• become larger; cultivate; be changed; be; become
• if something grows, it increases in size, amount or degree.
• if a plant or tree grows in a particular place, it is alive there.
• when you grow plants, you put them in the ground and look after them as they develop.
• if you grow your hair, you do not cut it and it gradually becomes longer.
• if a man grows a beard or a moustache, he lets it develop by not shaving.
• if something grows into a particular state, it changes gradually until it is in that state.
• if one idea grows out of another, it develops from it.
• see also grew, grown.
• if people grow apart, they gradually begin to have different interests and opinions from each other.
• when children grow into a piece of clothing that is too big for them, they get bigger so that it fits them properly.
• if something grows on you, you start to like it more and more; an informal expression.
• if you grow out of a type of behaviour or an interest, especially one that people consider is childish or immature, you stop behaving in that way or having that interest.
• when children grow out of a piece of clothing, they become so big that it no longer fits them.
• when someone grows up, they gradually change from being a child into being an adult.
• if you tell someone to grow up, you are telling them to stop behaving in a childish or silly way; an informal use.
• when something such as an idea or organization grows up, it starts to exist and becomes more important or larger.
• see also grown-up.
grow a beard
• let a beard grow on one's face
grow a mustache
• let the facial hair above the lip grow in
grow fat
• put on weight, gain weight, become fat
grow fruit
• raise fruit, cultivate ...

Grow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
پرورش دادن
rozhy
شاداب شدن
روییدن
آسا
وقتی گفته می شود شخصی grow up است،
بدین معنی است که او بزرگسال یا شخصی مسئولیت پذیر است.
M.S
بزرگ نمایی
Sunflower
To become , to get
شُدن،


His eyes grew large, then small and distant.Kambiz333
رشد کردن
‘M’
بزرگ شدن
ARS
روییدن ،پرورش دادن،بزرگ شدن،رشد کردن.
سلطانی
نمود یافتن
Pooya
پروراندن

محمد بکام
بیشتر شدن
Amir
رشد کردن
محدثه فرومدی
افزایش یافتن
tinabailari
جزو فعل های اسنادی به معنی( شدن) هم می باشد
James grew tired
جیمز خسته شد 🔒
Abbas
ترقی کردن .
بزرگ شدن
سلمان
متمایل شدن
آرام
(در ژنتیک) رویاندن سلول تخمک
میلاد علی پور
شدن، دچار شدن (مثلا grew alarmed، نگران شد)
yy
Grow:رشد کردن
این یه sentence

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grow
کلمه : grow
املای فارسی : گرو
اشتباه تایپی : لقخص
عکس grow : در گوگل

آیا معنی Grow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران