برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1732 100 1
شبکه مترجمین ایران

Grave

/ˈɡreɪv/ /ɡreɪv/

معنی: خاک، حفره، گودال، قبر، مکدر، موقر، سخت، بزرگ، مهم، بم، سنگین، خطر ناک، غمگین، تراشیدن، حفر کردن، دفن کردن، نقش کردن، قبر کندن
معانی دیگر: حیاتی، وخیم، گران، اندوه آور، تاثرانگیز، ناگوار، (الهیات) کبیره، مهلک، اهریمنی، باوقار، وزین، جدی، گرفته، تیره، گور، مزار، مرقد، آرامگاه، مرگ، موت، فنا، هلاکت، (مهجور) خاک کردن، در گور گذاشتن، (قدیمی) کنده کاری کردن، تراش دادن، تندیس ساختن، حک کردن، (کشتیرانی) ته بیرونی کشتی را پاک کردن و از نو قیراندود کردن، (زیر کشتی را) گل تراشی کردن، (دستور در موسیقی) آهسته و با هیبت (بنوازید)

بررسی کلمه Grave

اسم ( noun )
(1) تعریف: a hole dug in the ground for burying a dead body.
مترادف: tomb
مشابه: mausoleum, pit, vault

- The casket was lowered into the grave.
[ترجمه احسان] تابوت درون قبر قرار گرفت
|
[ترجمه ترگمان] تابوت در گور فرو رفت
[ترجمه گوگل] قوطی به قبر افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The men dug the grave in the early hours of the morning.
[ترجمه احسان] مردان در ساعات اولیه صبح قبر را کندند
|
[ترجمه ترگمان] مردها در ساعات اولیه صبح قبر را کندند
[ترجمه گوگل] این مردان در ساعات اولیه صبح قبر را می کشیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه Grave در جمله های نمونه

1. grave colors
رنگ‌های تیره (تند)

2. grave consequences
عواقب ناگوار

3. grave digging is a rotten job
قبر کنی شغل ناخوشایندی است.

4. grave doubts
شک شدید

5. grave situation
وضعیت بحرانی

6. a grave danger
خطری جدی

7. a grave fault
عیب بسیار بد

8. a grave illness
بیماری وخیم

9. a grave sin
گناه کبیره

10. his grave is marked with a little mound
پشته‌ی کوچکی قبر اورا مشخص می‌کند.

11. the grave comes to all men
مرگ سراغ همه می‌آید.

12. the grave of their hopes
تباه شدن امیدهای آن‌ها

13. the grave old man
پیرمرد موقر

14. my uncle's grave is in behesht zahra cemetery
آرامگاه عمویم در گورستان بهشت زهرا است.

15. he was moldering in his grave
او داشت در گور خود ...

مترادف Grave

خاک (اسم)
country , ground , land , earth , soil , grave , tomb , territory , clod , dirt , dust , glebe
حفره (اسم)
hollow , hole , grave , cell , ditch , trench , pit , cavern , delve , socket , cavity , fossa , fovea , gutter , sinus , lacuna , loculus , pothole
گودال (اسم)
hole , swag , grave , trench , pit , cavern , puddle , cavity , sinkhole , fossa , fosse , fovea , vesicle , sinus , graben
قبر (اسم)
grave , tomb , sepulcher , sepulchre
مکدر (صفت)
grave , sad
موقر (صفت)
solemn , dignified , sober , grave , sedate , staid , personable , sobersided
سخت (صفت)
firm , hard , rigid , serious , solid , difficult , stringent , laborious , dogged , adamantine , tough , strict , strong , sticky , troublesome , exquisite , chronic , heavy , formidable , grim , demanding , arduous , ironclad , indomitable , austere , exacting , severe , stout , rugged , grave , intense , violent , callous , inexorable , trenchant , tense , crusty , difficile , trying , dour , intolerable , flinty , stony , petrous , hard-shell , irresistible , insupportable , inflexible , insufferable , labored , steely , rigorous , rocky , unsparing
بزرگ (صفت)
mighty , senior , large , gross , great , numerous , extra , head , adult , major , big , dignified , grand , voluminous , extensive , massive , enormous , grave , majestic , bulky , eminent , lofty , egregious , immane , jumbo , king-size , sizable , sizeable , walloping
مهم (صفت)
serious , main , principal , great , important , significant , earnest , all-important , fateful , substantial , grave , weighty , consequential , considerable , momentous , earthshaking , epochal , newsworthy , overriding , significative
بم (صفت)
bass , grave
سنگین (صفت)
hard , serious , earnest , sober , laden , heavy , ponderous , burdensome , onerous , lumpish , lumpy , grave , hefty , weighty , cumbersome , loggy , logy , demure , unwieldy , saturnine , stodgy , weighted
خطر ناک (صفت)
serious , parlous , disastrous , calamitous , grave , perilous , dangerous , hazardous , herculean , malignant , jeopardous , venturesome , venturous
غمگین (صفت)
depressed , grave , down , cheerless , heartsick , sad , dyspeptic , care-worn , sorrowful , sorry , woeful , heartsore , heavy-hearted , melancholic , tristful
تراشیدن (فعل)
erase , carve , scrape , face , grain , trim , expunge , pare , grave , shave , whittle , excoriate , exfoliate , raze , rase , resect
حفر کردن (فعل)
excavate , grave , cave , delve , gull
دفن کردن (فعل)
grave , sepulcher , lay , bury , entomb , inhume
نقش کردن (فعل)
depict , grave , inscribe , engrave , depicture
قبر کندن (فعل)
grave

معنی عبارات مرتبط با Grave به فارسی

اکسان گراو (که در فرانسه برای نشان دادن طول و ماهیت حروف صدادار به کار می رود)، در انگلیسی علامتی برای نشان دادن اکسان (یا تاکید) ثانوی در تلفظ واژه ها است، (در شعر و غیره) این علامت نشان آن است که حرف با صدا باید کاملا تلفظ شود (به عبارت دیگر این واژه به جای یک سیلاب دو سیلاب پیدا می کند)
کفن، خلعت، رخت گور
قبرکن، گورکن، یکجورسوسک که جانوران دیگررادرخاک مینهد
سنگ گور، سنگ قبر
از گهواره تا گور، سرتاسر زندگانی، همه ی عمر
کنت قدیم المانی

معنی کلمه Grave به انگلیسی

grave
• place where a person or thing is buried
• engrave, inscribe; carve; sculpt
• severe; serious, critical; somber, sober
• a grave is a place where a dead person is buried.
• if you say that someone who is dead would turn in their grave, you mean that they would be very shocked or upset by something that is happening now, if they were alive.
• a situation that is grave is very serious.
• a person who is grave is quiet and serious; a literary use.
grave concern
• serious worry, consternation
grave danger
• serious danger, major peril
grave digger
• person whose job and occupation is to dig graves
grave finding
• serious discovery, serious conclusion
grave report
• serious report
grave responsibility
• weighty burden or charge, serious obligation, important responsibility
grave situation
• serious predicament, dangerous circumstances
be hardly cold in one's grave
• be dead for only a short time
common grave
• mass grave, shared grave, burial site containing more than one body
danced on his grave
• was happy that he had died
desecrate a grave
• defile or damage a burial place
desecrated grave
• defiled or damaged a burial place
dug his own grave
• caused his own downfall, is responsible for his present condition
enough to make him turn in his grave
...

Grave را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

saghaey
گور
علی قناد
مزار قبر
امیر
گورستان یا مزار مردگان
Artina.A
بد / ناگوار
very bad or serious
گور / قبر
A hole in the ground where a dead person`s body is put
سعید ترابی
1. قبر
2. گور

1. وخیم، ناگوار، زیاد
2. وخیم، جدی
tinabailari
قبر ، گور
we put some flowers on the grave
ما تعدادی گل روی قبر گذاشتیم 📻📻
سایه مهاجر
Saye Mohajer
He was followed to the grave
جنازه اش تشییع شد.
احمد
گودال حفره قبر مرگ
Kilva_N.warrior
قبر
خاک
گودال
حفره
گور


وخیم
جدی
ناگوار
بد

Sayeh83
-قبر،گور
-تراشیدن crave
- حجاری کردن sculpt
- جدی serious
-تیرهsomber
-موقر sober
.
.
.
Sahar Pastel
یکی از معانیش جدی بودن هم میشه
Very serious : grave
محمدرضا
در موسیقی به معنای سرعت و تمپوی پایین و سنگین
بچه خوب و مودب😉
یکی نوشته قبر هم معنی میشه خیلی جدی هم معنی میشه
اگه نظر دیگه ای دارین کامنت بزارین وگرنه
وقتی درست نوشته لایک کنیم
چرا نفرات بعدی همون رو مثل طوطی تکرار میکنن
عاطفه موسوی
جدی و سنگین
ak
جدی
رضا حیدری
گور , قبر ؛ جدی , وخیم

# a grave digger
# They lowered the coffin into the grave
# We were in grave danger
# The country's economy is now in grave peril
# She survived the crash but her condition is still grave

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی grave

کلمه : grave
املای فارسی : گرو
اشتباه تایپی : لقشرث
عکس grave : در گوگل

آیا معنی Grave مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )