برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1384 100 1

Get a word in edgeways


(صحبت متکلم وحده ای را قطع کردن و حرفی زدن) حرف کسی را قطع کردن

واژه Get a word in edgeways در جمله های نمونه

1. Once George starts talking it's difficult to get a word in edgeways.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که جورج شروع به صحبت کرد، پیدا کردن یک کلمه در edgeways دشوار است
[ترجمه گوگل]هنگامی که جورج شروع به صحبت می کند دشوار است که یک کلمه در لبه ها را بدست آوریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When Mary starts talking, no one else can get a word in edgeways.
[ترجمه ترگمان]وقتی مری شروع به حرف زدن می‌کند، هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند حتی یک کلمه هم حرف بزند
[ترجمه گوگل]وقتی مری شروع به صحبت می کند، هیچ کس دیگری نمی تواند یک کلمه در لبه ها بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No one else can get a word in edgeways.
[ترجمه ترگمان]هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند حتی یک کلمه هم حرف بزند
[ترجمه گوگل]هیچکس دیگر نمیتواند کلمه را در لبهها بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I couldn't get a word in edgeways.
[ترجمه ترگمان]نمی‌توانستم حتی یک کلمه هم به زبان بیاورم
[ترجمه گوگل]من نمی توانم ی ...

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
to have an opportunity to speak
میثم علیزاده
Get a word in یا Get a word in edgeways
مجال صحبت پیدا کردن
سارا
Get a word in edgeways
مجال صحبت پیدا کردن
البته جاي ديگري صحبت كردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی get a word in edgeways
کلمه : get a word in edgeways
املای فارسی : گات ا ورد این ادگویس
اشتباه تایپی : لثف ش صخقی هد ثیلثصشغس
عکس get a word in edgeways : در گوگل

آیا معنی Get a word in edgeways مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )