برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1405 100 1

Genuine

/ˈdʒenjəwən/ /ˈdʒenjʊɪn/

معنی: اصلی، خالص، درست، واقعی، حقیقی، اصل، عینی
معانی دیگر: اصیل، پاک نژاد، واقعی (در مقابل جعلی یا قلابی)، راست، بی غل و غش، دارای سندیت، معتبر، موثق، بی ریا، رک و بی ریا، امین و صریح

بررسی کلمه Genuine

صفت ( adjective )
مشتقات: genuinely (adv.), genuineness (n.)
(1) تعریف: true to what is claimed or believed about a thing; authentic.
مترادف: authentic, bona fide, honest, proven, real, true, veritable
متضاد: artificial, bogus, counterfeit, fake, fictitious, fraudulent, illusory, imitation, ostensible, seeming, sham, spurious, superficial, trumped-up
مشابه: actual, legitimate, valid, veracious

- She wore a necklace of genuine pearls.
[ترجمه ترگمان] یک گردن‌بند مروارید واقعی به گردن داشت
[ترجمه گوگل] او یک گردنبند از مروارید های واقعی را پوشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- What they discovered were genuine dinosaur bones.
[ترجمه ترگمان] چیزی که کشف کردن استخون های واقعی بوده
[ترجمه گوگل] آنچه که آنها کشف کردند استخوانهای دایناسور واقعی بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: free from deception or pretense; sincere.
مترادف: authentic, bona fide, honest, real, sincere, true
متضاد: assumed, counterfeit, insincere, plastic, synthetic, unnatural
مشابه: candid, frank, guileless, ingenuous, legitimate, natural, open, plain, straightforward, valid, veraciou ...

واژه Genuine در جمله های نمونه

1. genuine persian rugs are made with vegetable dyes
فرش‌های اصیل ایرانی را با رنگ گیاهی می‌سازند.

2. a genuine conservative
یک محافظه‌کار واقعی

3. a genuine signature
یک امضای موثق

4. superior durability of genuine leather
دوام بیشتر چرم واقعی

5. the recogition of a genuine diamond
تشخیص یک الماس حقیقی

6. esfahan is one of the centers of genuine persian architecture
اصفهان یکی از مراکز معماری اصیل ایرانی است.

7. i am ready to witness that the signature is genuine
آماده‌ام که صحت آن امضا را تضمین کنم

8. The government divides asylum-seekers into economic migrants and genuine refugees.
[ترجمه ترگمان]دولت seekers را به مهاجران اقتصادی و پناهندگان واقعی تقسیم می‌کند
[ترجمه گوگل]دولت تقاضای پناهندگی را به مهاجران اقتصادی و پناهندگان واقعی تقسیم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. This medal is made of genuine gold.
[ترجمه ترگمان]این مدال از طلای اصیل ساخته شده‌است
[ترجمه گوگل]این مدال از طلا واقعی ساخته ش ...

مترادف Genuine

اصلی (صفت)
elementary , primary , initial , aboriginal , primitive , main , original , principal , basic , net , genuine , prime , essential , head , organic , arch , inherent , intrinsic , innate , fundamental , cardinal , immanent , normative , germinal , first-hand , seminal , ingrown , quintessential , primordial
خالص (صفت)
absolute , sheer , net , pure , genuine , solid , sincere , downright , heartfelt , veridical , virginal , unmixed , simon-pure , unalloyed , unadulterated
درست (صفت)
right , upright , straight , true , perfect , genuine , correct , out-and-out , accurate , exact , valid , just , authentic , even , whole , entire , trustworthy , straightforward , plumb , veracious , legitimate , conscionable , orthodox , incorrupt , indefectible , integral , leveling , well-advised
واقعی (صفت)
very , right , true , genuine , essential , actual , real , factual , concrete , virtual , veracious , down-to-earth , sterling , literal , lifelike , true-life , unfeigned , veritable
حقیقی (صفت)
true , genuine , actual , real , rightful , substantive , regular , intrinsic , unfeigned , veritable
اصل (صفت)
original , genuine
عینی (صفت)
genuine , identical , identic , exact , objective , visual

معنی Genuine در دیکشنری تخصصی

genuine
[حقوق] اصیل، حقیقی، موثق، صحیح
[نساجی] خالص - ناب
[نساجی] نخ ابریشم خام

معنی کلمه Genuine به انگلیسی

genuine
• original; real, true; natural; honest, sincere
• something that is genuine is real and exactly what it appears to be.
• someone who is genuine is honest and sincere.
genuine alarm
• real fright or panic, authentic apprehension
genuine article
• genuine item, "the real thing"
genuine diamond
• real diamond
genuine peace
• lasting peace, true peace

Genuine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی معتمدتبار
اصالت
اذر
شير پاك خورده
هانی
راستگو وصادق
آرین تیمورخانی
نژاد خالص . واقعی .real
میثم علیزاده
● پاک، بی غلو غش
● واقعی، درست، اصلی
Erfan
اصل .واقعی.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی genuine
کلمه : genuine
املای فارسی : جنوین
اشتباه تایپی : لثدعهدث
عکس genuine : در گوگل

آیا معنی Genuine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )