g

/ˈdʒiː//dʒiː/

معنی: حرف هفتم الفبای انگلیسی
معانی دیگر: شتاب جاذبه، (عامیانه) هزار دلار، (آموزش و پرورش) نمره ی خوب، (موسیقی) نت پنجم در سی ماژور، کلید یا تاری که این نت را می زند، (سینما) فیلمی که برای هر سنی مناسب است، مخفف:، رسانایی، بازی، اندازه، درجه، (فیزیک) گوس
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "general audiences," a film rating signifying that a film is appropriate for viewers of all ages.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "gram," or "grams," the basic unit of weight in the metric system, equal to one thousandth of a kilogram or 15.43 grains.
اسم ( noun )
حالات: G's
(1) تعریف: the seventh letter of the English alphabet.

(2) تعریف: the fifth note in the musical scale of C major.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "gravity," or "gravities," the force by which a planet or other such body tends to draw objects toward its center.

جمله های نمونه

1. You should eat more food that contains a lot of fibre, e. g. fruit, vegetables and bread.
[ترجمه ترگمان]شما باید غذای بیشتری بخورید که حاوی فیبر زیادی است گرم میوه، سبزیجات و نان
[ترجمه گوگل]شما باید بیشتر غذا بخورید که حاوی مقدار زیادی فیبر باشد g میوه، سبزیجات و نان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Here the music modulates from E to G.
[ترجمه ترگمان]اینجا موسیقی modulates از E تا G
[ترجمه گوگل]موسیقی در اینجا از E به G تقسیم می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Spacecraft re-entering the earth's atmosphere are affected by g forces.
[ترجمه ترگمان]سفینه های فضایی وارد اتمسفر زمین شده، تحت تاثیر نیروهای گرم قرار گرفته اند
[ترجمه گوگل]فضاپیمای مجددا به جو زمین وارد می شود توسط نیروهای g تحت تأثیر قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Play it on the G string.
[ترجمه ترگمان]آن را روی سیم جی پخش کنید
[ترجمه گوگل]آن را در رشته G بازی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Don't drop the "g" in "dancing" and "walking".
[ترجمه ترگمان]\"g\" را در \"رقص\" و \"پیاده روی\" رها نکنید
[ترجمه گوگل]'g' را در 'رقص' و 'راه رفتن' رها نکنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. What does'T. G. ' stand for in 'T. G. Smith'?
[ترجمه ترگمان]تی جی در تی جی اسمیت؟
[ترجمه گوگل]چطوری؟ G 'ایستادن در' T G Smith '؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. They keep animals, e. g. goats and cattle.
[ترجمه ترگمان]آن ها حیوانات را نگهداری می کنند گرم بز و گاو
[ترجمه گوگل]آنها حیوانات را نگه می دارند g بز و گاو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The music modulates from G to D.
[ترجمه ترگمان]موسیقی از G تا D پخش می شود
[ترجمه گوگل]موسیقی مولد از G به D
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Play an F followed by a G.
[ترجمه ترگمان]با یک G راه را دنبال کنید
[ترجمه گوگل]یک F را دنبال کنید و یک G
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. G is soft in 'gin' and hard in 'get'.
[ترجمه ترگمان]G نرم است و در دست گرفتن سخت است
[ترجمه گوگل]G در 'gin' نرم و سخت 'دریافت' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The interval from G to A is a whole tone.
[ترجمه ترگمان]فاصله بین G تا A یک لحن کلی است
[ترجمه گوگل]فاصله از G به A یک تن کامل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. A selection of correspondence from P G Wodehouse realised £23
[ترجمه ترگمان]گزیده ای از مکاتبه از پی جی Wodehouse ۲۳ پوند دریافت کرد
[ترجمه گوگل]انتخاب مکاتبات از P G Wodehaus متوجه 23 پوند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. For an isotropic material G and K are the two independent elastic constants.
[ترجمه ترگمان]برای یک ماده isotropic G و K دو ثابت های الاستیک مستقل هستند
[ترجمه گوگل]برای یک ماده ایزوتروپیک G و K دو ثابت ثابت الاستیک هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. You go down the corridor to Hall G and find a game you figure you can play.
[ترجمه ترگمان]از راهرو به سرسرای بزرگ برو و یک بازی پیدا کن که بتوانی بازی کنی
[ترجمه گوگل]شما به سمت سالن G بروید و یک بازی را پیدا کنید که می توانید بازی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Flu is most likely to affect you in the autumn and winter, e. g. from October to March.
[ترجمه ترگمان]Flu احتمالا در پاییز و زمستان بر شما تاثیر خواهد گذاشت گرم از اکتبر تا مارس
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد که بیماری آنفلوآنزا در پاییز و زمستان شما را تحت تاثیر قرار دهد g از اکتبر تا مارس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

حرف هفتم الفبای انگلیسی (اسم)
g

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Gram
موضوع: پزشکی
گرم

تخصصی

[کامپیوتر] پیشوند giga .
[برق و الکترونیک] glga-گیگا پیشوندیث کهضریب 10 به توان 9 معادل با 1،000،000،000 یا یک بیلیون را نشان می دهد . قبلاً کیلومگا نامیده می شد. - gate-دریچه ؛ گیت 1. نوعی مدار منطقی رقمی با یک یا چند ورودی یا چند ورودی و یک خروجی که سازماندهی آن به گونه ایست که خروجی به ازاء شرایط خاصی از ورودی ها تولید می شود . ساده ترین نمونه آن دریچه "نه" (ناتNOT ) است که خروجی آن همواره مخالف مقدار ورودی است. دریچه ی "و" (آند AND ) با دو یا چند ورودی ،تنها وقتی خروجی تولید می کند که همه ی ورودی های آن همزمان صفر یا یک باشند . خروجی دریچه ی "یا" (OR ) وقتی است که همه ی ورودی های آن همزمان صفر نباشند . 2. نام الکترود کنترل در یک فت (FET ) ،مسفت (MESFET) ،یا همت (HEMT ) . ولتاژ اعمال شده به گیت ،ویژگی های رسانش کانال واقع در زیر آن را کنترل می کند. گیت مسفت (فت فلز- نیمه رسانا) تماس نزدیک با نیمه رسانا دارد . حال آنکه گیت ماسفت (فت نیمه رسانا-اکسید-فلز) به وسیله ی یک لایه نازک ،نوعاً به ضخامت 100 تا 1000 آنگستروم ،از نیمه رسانا جدا شده است . 3. ترکیبی از ترانزیستورها که عملیات منطقی نظیر NOT،NAND، یاNOR را انجام می دهد . - gauss-گاؤس واحد الکترومغناطیسی سی جی اس [CGS] برای القای مغناطیسی بی . واحد ای آی، تسلا، معمولتر است . - gram-گرم یک هزارم یک کیلوگرم . - gravitational force-نیروی گرانشی نیروی کشش زمین، با نیروی مشابهی که برای شتاب دادن یا ترمز کردن یک جسم متحرک آزاد با آهنگ تقریبی 9/8 متر بر ثانیه لازم است . - grid-شبکه 1. الکترود واقع در بین کاتد و آند یک لامپ الکترونی که دارای یک یا چند روزنه است که تحت شرایط خاص الکترونها و یا یونها می توانند از آن عبور کنند . شبکه،شارش الکترونی از کاتد به آند را کنترل می کند. 2. شبکه ای از خطوط هم فاصله که خانه های مربعی به وجود می آورد و برای تعیین نقاط مجاز سوراخ کاری روی یک تخته مدار چاپی یا بدنه به کار می رود . - conducance-رسانایی[ جی] معیاری از توانایی ماده برای رسانش الکتریسیته . رسانایی عکس مقاومت ماده است و بر حسب زیمنس بیان می شود . رسانایی، بخش مقاومتی یا حقیقی ادمتانس را تشکیل می دهد.
[نساجی] هفتمین حرف لاتین
[ریاضیات] هفتمین حرف الفبای انگلیسی
[خاک شناسی] جی
[روانپزشکی] علامت اختصاری برای General factor در نظریه هال قسمت کسری واکنش هدف خرده پاسخ انتظار هدف fractional antedional goal response))
[آمار] حرف هفتم الفبای انگلیسی
[مهندسی گاز] گرم

به انگلیسی

• fifth note of the diatonic scale (music); one grand, one thousand dollars (slang)
seventh letter of the english alphabet
gravity; unit of acceleration (physics)

پیشنهاد کاربران

جی به عنوان حرف اول کلمه ی آشنای گنگستر بین اوباش و لات و لوت های بدرد خوره امریکا خصوصا سیاه پوستان نازنین همچنین رپ کن ها و طرفدارها شون بسیار پرکاربرده
Bastard cops can't do nothin to a G
💎G means mate in slang English, however u only use this to ur closest friends.
1 ) What’s up G

2 ) yo G


💎1. A gangster

2. A thousand dollars

3. A title of endearment
1. Thats a real G.

2. Let me borrow a G.

3. What up, G?

💎1 ) shortened form of "gangsta"
2 ) shortened form of "grand" ( $1000 )
3 ) word used to call someone who you dont know their name like a cabby
4 ) word used to a close friend for "endearment" ( la de da fancy word, lol )
1 ) in Thug'z Mansion you gotta be a G
2 ) Cost a nigga a hundred G'z ( Big Syke - Picture Me Rollin' )
3 ) Yo, G, to 21st street
4 ) That's it, G!

💎Plain and simple a Gansta

💎Universal gravitational constant.

G = 6. 67300E - 11 m^3/kg/s^2
g = Gm/r^2

Acceleration due to gravity, in m/s^2.
Turns out to be ~9. 8 m/s^2 if mass and radius of Earth are used in above equation.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما