funny you should say

پیشنهاد کاربران

شاید به نظرت خنده دار بیاد
* ما از این عبارت زمانی استفاده می کنیم تا بگوییم شخصی چیزی گفته است که ما نیز در فکر انجام یا گفتن آن بودیم.

* جالبه که اینو گفتی !

* عجب تصادفی که همچین حرفی می زنی !
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما