full swing

پیشنهاد کاربران

لحظات حساس
در نهایت شدت و حدت
در اوج
با تمام قوا
به شدت
. The dart game was in full swing again
در اوج
برای مدت زیادی درحال رخ دادن بودن و فعالیت زیادی داشتن
به حد کمال و به اوج رسیدن مثال
it was 1912 and chivalry was in full swing

بپرس