full swing

پیشنهاد کاربران

به حد کمال و به اوج رسیدن مثال
it was 1912 and chivalry was in full swing
برای مدت زیادی درحال رخ دادن بودن و فعالیت زیادی داشتن
در اوج
در نهایت شدت و حدت
در اوج
با تمام قوا
به شدت

. The dart game was in full swing again
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما