fuel tablet

پیشنهاد کاربران

قرص سوخت که ساخت آلمان است و انرژی زیادی تولید می کند و معمولا در کمپها برای تولید روشنایی و جوشاندن آب جهت تهیه غذا استفاده می شود. از اجزای اصلی آن هگزامین است.
قرص سوخت

بپرس