fuel speculation

پیشنهاد کاربران

برانگیختن شک و گمان کسی
دامن زدن به گمانه زنی ها
دامن زدن به شایعات
شایعه پراکنی کردن
Fuel rumours
موجب افزایش گمانه زنی ها شدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما