fraunhofer lines


(خطوط سیاهی که در طیف خورشید دیده می شود) خط های فرانهوفر
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] خطوط فرانهوفر خطوط تاریکی که به وسیله ی طیف نما در طیف نور خورشید دیده می شود. منشأ اسن خطوط، جذب طول موجهای معین به وسیله ی گازهاو بخارهای جو خورشید است.

پیشنهاد کاربران

Fraunhofer lines ( نجوم )
واژه مصوب: خط های فرانهوفر
تعریف: مجمـوعه ای از خط های جـذبـی که نخستین بار فرانهوفر آنها را در طیف خورشید رصد کرد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما