fraudulent preference

تخصصی

[حقوق] ترجیح متقلبانه (در تأدیه بدهی به منظور اضرار بعضی از دیان)

معنی یا پیشنهاد شما