four tape sort

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[برق و الکترونیک] مرتب سازی چهار نواری نوعی روش مرتب سازی که در آن داده های موجود روی دو نوار ورودی به ترتیب کامل متناوب به روی دونوار خروجی مرتب می شوند. در مرحله ی بعدی از این نوارهای خروجی به عنوان ورودی جدید استفاده می شود. این روند آنقدر تکرار می شود تا اینکه داده های یک نوار خروجی به ترتیب قرار گیرند.

معنی یا پیشنهاد شما