four quardrant multiplier

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] ضرب کننده ی چهار ربعی نوعی مدار مجتمع ضرب کننده ی قیاسی که می تواند عملیات ضرب، تقسیم، توان دو، و جذر را روی ورودیهای قیاسی مثبت یا منفی انجام دهد. ورودیها نماینده ی مقادیر عددی در چهار ناحیه ی مختصاتی اند. ضرب کننده های یک و دو ربعی نیز وجود دارند.

معنی یا پیشنهاد شما