four phase modulation

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] مدوله سازی چهار فاز نوعی مدوله سازی که در آن داده های روی بسامد حامل به صورت یک رشته انتقال فازهای 45، 135، 225، یا 315 درجه ای رمزگذاری می شوند. هر انتقال فاز دارای 2 بیت اطلاعاتی موسم به دی بیت ( dibits)ب صورت : 225 درجه نمایانگر 00، 315 درجه نمایانگر 01، 45 درجه 11، 135 درجه نمایانگر 10 است . در برخی مودمها از این روش برای ارسال داده ها در خطوط سیمی استفاده می شود.

معنی یا پیشنهاد شما