four of eight code

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] رمز چهار - از - هشت نوعی رمز هشت بیتی که در آن چهار بیت همواره یک و چهار بیت همواره صفر هستند و ایمنی آن در برابر خطا بسیار زیاد است . در تلفنهای دکمه ای استفاده می شود.

معنی یا پیشنهاد شما