four level laser

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] لیزر چهار - ترازی نوعی لیزر که پایین ترین تراز آن برای گذار لیزری خود یک حالت برانگیخته و نه تراز پایه است . معمولاً انرژی کمتری برای ایجاد وارونی جمعیت در لیزر چهار- ترازی لازم است زیرا تراز آخر را می توان از ابتدا خالی در نظر گرفت.

معنی یا پیشنهاد شما