fossilised

پیشنهاد کاربران

فسیلی شدن
بیشتر برای تراکم سوخت های فسیلی استفاده میشود
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : fossilize
✅️ اسم ( noun ) : fossil / fossilization
✅️ صفت ( adjective ) : fossilized
✅️ قید ( adverb ) : _

بپرس