forecast updating

پیشنهاد کاربران

forecast updating ( علوم جَوّ )
واژه مصوب: روزآمدسازی پیش بینی
تعریف: تجدید نظر در پیش بینی قبلی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در فاصلۀ میان زمان برآورد تا زمان حال
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما