for that


معنی: برای انکه
شبکه مترجمین ایران

مترادف ها

برای انکه (حرف اضافه)
for that

پیشنهاد کاربران

به این منظور

در همین راستا
زیرا، برای اینکه، چون، به خاطرِ
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما