fop

/ˈfɑːp//fɒp/

معنی: ابله، کج کلاه، ادم خودساز و جلف
معانی دیگر: (در اصل) آدم احمق، آدم نابخرد
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: foppish (adj.)
• : تعریف: a man who is highly concerned with, and often vain about, his appearance and manners; dandy.
مشابه: beau

- That fop can't walk past a mirror or a store window without stopping to check his hair or his silk tie.
[ترجمه ترگمان] این fop نمی تواند از جلوی آینه یا یک ویترین مغازه عبور کند بدون اینکه بایستد تا موهایش را چک کند یا کراواتش را ببندد
[ترجمه گوگل] این FOP نمیتواند از یک آینه یا یک پنجره فروشگاه بدون توقف برای بررسی موهایش یا کراوات ابریشمی اش عبور کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. A young fop minced up to George and introduced himself.
[ترجمه ترگمان]یک مرد خودنما نزد جورج آمد و خود را معرفی کرد
[ترجمه گوگل]FOP جوان به جورج رسیده و خودش را معرفی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This isn't even pop about pop, this is fop about pop.
[ترجمه ترگمان]این حتی در مورد پاپ هم جالب نیست، این در مورد پاپ هم صادق است
[ترجمه گوگل]این حتی در مورد پاپ هم پاپ نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That young fop . . . Perhaps it had been the Prince or Gaveston?
[ترجمه ترگمان]این مرد جوان، شاید شاهزاده خانم یا Gaveston بود؟
[ترجمه گوگل]آن جوان FOP شاید شاهزاده یا گاوستون بود؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Edek was nothing more than a Warsaw fop.
[ترجمه ترگمان]Edek چیزی بیش از یک مرد ورشو نبود
[ترجمه گوگل]Edek چیزی بیش از یک فورپور ورشو نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Generate a metrics-file from the font using Format Object Processing (FOP) tools, which constitute an open-source Java?? API (application program interface).
[ترجمه ترگمان]یک فایل متریک از فونت با استفاده از ابزارهای پردازش شی قالب (fop)ایجاد کنید، که یک جاوا منبع باز را تشکیل می دهد؟ API (رابط برنامه برنامه)
[ترجمه گوگل]یک متدیت فایل را از فونت با استفاده از ابزارهای پردازش فرمت (FOP) ایجاد کنید که یک جاوا open source هستند؟ API (رابط برنامه کاربردی)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Each programming paradigm (OO, FOP, AOP etc. ) is great at solving a specific type of problems, but none of them, in my opinion, is the best at everything.
[ترجمه ترگمان]هر پارادایم برنامه نویسی (OO، fop، AOP و غیره)در حل یک نوع خاص از مشکلات بسیار عالی است، اما هیچ یک از آن ها، به عقیده من، در همه چیز بهترین است
[ترجمه گوگل]هر پارامتر برنامه نویسی (OO، FOP، AOP و غیره) در حل یک نوع خاص از مشکلات عالی است، اما هیچ کدام از آنها، به نظر من، بهتر از همه چیز نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. It is also possible to delegate to FOP the transformation task from the original XML, being necessary to inform the XML file name and the stylesheet (lines 4 and 5 at Listing .
[ترجمه ترگمان]همچنین برای یکپارچه سازی وظیفه انتقال از XML اصلی امکان پذیر است، برای اطلاع از نام فایل XML و the (خطوط ۴ و ۵ در فهرست ۱)
[ترجمه گوگل]همچنین ممکن است به FOP از وظیفه تحول از XML اولیه منتقل شود، زیرا لازم است اطلاعات نام فایل XML و شیوه نامه (خطوط 4 و 5 در فهرست) مشخص شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. To lay out the PDF, the FOP formatter needs to know the details about the fonts to be used in the document, particularly the widths of all the glyphs used.
[ترجمه ترگمان]برای بیرون آوردن PDF، the formatter باید جزییات مربوط به فونت های مورد استفاده در سند، به خصوص پهنای هر حروف مورد استفاده را بداند
[ترجمه گوگل]برای قرار دادن PDF، قالب بندی FOP نیاز به دانستن جزئیات مربوط به فونت هایی که در سند مورد استفاده قرار می گیرند، به ویژه عرض تمام قلم های مورد استفاده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. However, the current FOP does not support the font-family list; it only uses the first font in the list, if that exists.
[ترجمه ترگمان]با این حال، fop فعلی از فهرست font پشتیبانی نمی کند؛ تنها از قلم اول در فهرست استفاده می کند، اگر وجود داشته باشد
[ترجمه گوگل]با این حال، FOP فعلی لیست فونت خانواده را پشتیبانی نمی کند؛ این فقط از فونت اول در لیست استفاده می کند، اگر وجود داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Getting and installing FOP is as simple as downloading and unpacking the binary version (see Resources). FOP is then ready to run from the downloaded location.
[ترجمه ترگمان]گرفتن و نصب fop به سادگی دانلود و باز کردن نسخه دودویی (مراجعه به منابع)ساده است سپس fop آماده است تا از مکان بارگیری شده فرار کند
[ترجمه گوگل]گرفتن و نصب FOP به همان اندازه ساده و آسان است که نسخه باینری را دانلود و بازپاش کنید (به منابع مراجعه کنید) سپس FOP آماده اجرا از محل دانلود شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. FOP allows both of them to be embedded.
[ترجمه ترگمان]fop به هر دوی آن ها اجازه داده شدن را می دهد
[ترجمه گوگل]FOP اجازه می دهد تا هر دو آنها را تعبیه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. To create a PDF file using FOP, just inform the file name that is in conformity with XSL-FO recommendation and the output file name (lines 1 and 2 at Listing .
[ترجمه ترگمان]برای ایجاد یک فایل PDF با استفاده از fop، فقط نام فایل را که مطابق با توصیه XSL - FO و نام فایل خروجی (خطوط ۱ و ۲ در فهرست ۱)است، اطلاع دهید
[ترجمه گوگل]برای ایجاد یک فایل PDF با استفاده از FOP، فقط نام پرونده را که مطابق با توصیه XSL-FO و نام فایل خروجی (خطوط 1 و 2 در لیست است) مطلع کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Those files are used by FOP to render text in fonts other than the ones listed above.
[ترجمه ترگمان]این پرونده ها توسط fop برای تبدیل متن به فونت های غیر از مواردی که در بالا ذکر شد استفاده می شوند
[ترجمه گوگل]این فایل ها توسط FOP برای رندر متن در فونت های غیر از موارد فوق ذکر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. FOP is the world's first print formatter driven by XSL Formatting Objects (XSL-FO).
[ترجمه ترگمان]fop اولین نسخه چاپی جهان است که توسط XSL Objects (XSL - FO)هدایت می شود
[ترجمه گوگل]FOP اولین قالب بندی چاپ جهان است که توسط XSL Formatting Objects (XSL-FO) هدایت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. See the FOP documentation (see Resources) for further possibilities including borders, margins, padding, color, images, and tables.
[ترجمه ترگمان]برای امکانات بیشتر از جمله مرزها، حاشیه ها، padding، رنگ، تصاویر و جداول مشاهده کنید (منابع را ببینید)
[ترجمه گوگل]اسناد FOP (منابع را ببینید) برای امکانات بیشتر از جمله مرزها، حاشیه ها، پد، رنگ، تصاویر و جداول ببینید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

ابله (اسم)
fool, screwball, fop, imbecile, blister, doodle, smallpox, pox, pock, dolt, variola, simpleton, half-wit

کج کلاه (اسم)
beau, fop

ادم خودساز و جلف (اسم)
fop

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Freedom Of Panorama
موضوع: عمومی
آزادی پانوراما به اختصار FOP اشاره دارد به بخشی از قانون حق تکثیر آلمان (Panoramafreiheit) که اجازه می دهد از آثاری (مانند ساختمان) که به طور دائمی در اماکن عمومی قرار گرفته اند عکسبرداری یا تصویرسازی (مانند نقاشی) کرد و بدون نقض حق تکثیر احتمالی آن آثار، آنرا منتشر کرد.

به انگلیسی

• dandy, man who likes fancy clothes

پیشنهاد کاربران

مرد خودشیفته. مردی که ظاهرش برایش بسیار اهمیت دارد.
مرد قرتی، مرد ژیگول و سوسول.
صفتیه که برای انتقاد کردن از اقایون به کار برده میشه. مخصوصا کسانی که به لباس پوشیدنشون گیر میدن.
مرد جلف، خودشیفته،
While Frank has great taste in clothes and a closet full of cool clothing, no one would ever call him a fop.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما