foot

/ˈfʊt//fʊt/

معنی: پا، دامنه، فوت، قدم، پاچه، هجای شعری، پرداختن مخارج، پا زدن
معانی دیگر: پا (از مچ پا به پایین ـ تمام پا را می گویند leg)، هرچیز پامانند: پایه، ته ستون (و غیره)، پایین، پایین پا، زیر، آخر (فهرست و غیره)، (جمع آن را foot هم می نویسند) سنجه ی درازا (برابر با 12 اینچ یا 30/48 سانتی متر) پا، فوت (مخفف آن: ft، نشان آن: مثلا: ده فوت - 10)، (شعر انگلیسی) پایه، پایی (در برابر: دستی hand)، (عامیانه) پرداختن (هزینه ی چیزی)، پیاده، پایین جوراب (در برابر ساق جوراب)، پایین چکمه و پوتین (در برابر ساق)، کف جوراب، (معمولا جمع ـ جمع آن: foots) ته نشست، درده، رسوب، لای، گام، پایکوبی کردن، رقصیدن، گام برداشتن (یا نهادن)، پا گذاشتن (در)، (به ویژه در مورد کشتی بادبان دار) جلو رفتن، (به کفش یا جوراب) ته گذاشتن، وصله کردن (کف جوراب یا کفش)، (امریکا ـ حسابداری و غیره ـ عامیانه ـ معمولا با: up) جمع بستن (ارقام یک ستون و غیره) و نوشتن حاصل جمع در پایین ستون، پای نویسی کردن، فوت مقیاس طول انگلیسی معادل 21 اینچ

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: feet
(1) تعریف: in vertebrate animals, the lower part of the leg below the ankle joint, on which the body stands and moves.

(2) تعریف: a unit of length equal to twelve inches or 30.48 centimeters. (abbr.: ft.)

(3) تعریف: any part or thing that resembles a foot in form or function.

(4) تعریف: the part of something that is lowest or opposite the head.
مشابه: bottom

- the foot of the cliff
[ترجمه خ] انگشتان پا
|
[ترجمه ۰۰۰۰] از مچ پا تا انگشتان
|
[ترجمه گوگل] پای صخره
[ترجمه ترگمان] پای صخره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- the foot of the bed
[ترجمه گوگل] پای تخت
[ترجمه ترگمان] پای تخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: the part of a sock or stocking that covers the human foot.

(6) تعریف: the smallest unit of poetry, consisting of two or three syllables with a certain specified pattern of stresses, such as an iamb or dactyl.
مشابه: line
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: foots, footing, footed
(1) تعریف: to walk or run on foot (usu. fol. by it).

- Let's foot it out of here.
[ترجمه sana] بیایید خارج از اینجا وایسیم
|
[ترجمه باهوش] بیایید از اینجا خارج شویم
|
[ترجمه 000] بیایید آن را از اینجا بیرون بیاوریم
|
[ترجمه M✨🎶] بیا از اینجا خارج بشیم
|
[ترجمه گوگل] بیا از اینجا بریم بیرون
[ترجمه ترگمان] بیا از اینجا پیاده شیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to dance.
فعل گذرا ( transitive verb )
(1) تعریف: to walk or run over or through.

(2) تعریف: to perform (a dance).

جمله های نمونه

1. foot brake
ترمز پایی

2. foot rest
صندلی یا سه پایه که پاها را روی آن قرار می دهند،پای آسا

3. foot rot
پاتبسی

4. foot soldiers came in last
سربازان پیاده آخر آمدند.

5. foot it
(عامیانه) 1- رقصیدن،پایکوبی کردن 2- پیاده رفتن،گام برداشتن

6. a foot long
به درازای یک فوت

7. a foot pump
تلمبه ی پایی

8. a foot soldier
سرباز پیاده نظام

9. ali's foot tripped on a stone and he fell into the pool
پای علی به سنگ گرفت و افتاد توی حوض.

10. his foot caught in a rock and he pitched forward
پایش به سنگ گرفت و پرت شد به جلو.

11. my foot has gone dead
پایم خواب رفته است (کرخ شده است).

12. the foot of a bed
پای بستر،پایین بستر

13. the foot of a page
ته صفحه،پایین صفحه (ی کتاب و غیره)

14. of foot
رهرو،دونده،ـ رو

15. on foot
پیاده،پای پیاده

16. set foot (in a place)
گام نهادن در،قدم گذاشتن (در جایی)

17. at the foot of the hill, the river runs more slowly
در پای تپه (جریان) رودخانه آهسته تر می شود.

18. at the foot of the list
در پایان فهرست

19. at the foot of the stairs
در پای (پایین) پله ها

20. near hind foot
پای چپ عقب (اسب)

21. swift of foot
بادپای،تندرو

22. to set foot on land
بر خشکی گام نهادن

23. under my foot the herbs were dry
در زیر پایم علف ها خشک بودند.

24. hand and foot
1- دست و پا

25. put one's foot down
اقدام قاطع کردن،موکدا اصرار کردن،سخت مقاومت کردن،دو پای خود را در یک کفش کردن

26. put one's foot in it
اشتباه لپی کردن،خیطی بالا آوردن،گاف کردن،حرف عوضی زدن

27. put one's foot in one's mouth
حرف بی جا زدن،دهان خود را بی موقع گشودن،حرف عوضی زدن،گاف کردن

28. put one's foot up
استراحت کردن،(پاهای خود را روی میز گذاشتن و) غنودن

29. trample under foot
1- زیر لگد له کردن 2- (مجازی) زیر پا گذاشتن،تجاوز کردن

30. he sustained a foot injury
پایش آسیب دید.

31. let him set foot in my house and i'll kick him out!
اگر پا در خانه ی من بگذارد بیرونش خواهم کرد!

32. she put her foot on the book
پای خود را روی کتاب گذاشت.

33. never puts a foot wrong
هرگز اشتباه نمی کند

34. on the wrong foot
(در آغاز کار) در موقعیت بد،به طور ناجور

35. put one's best foot forward
(عامیانه) حداکثر کوشش خود را کردن،برای جلوه گری کوشیدن

36. to have one's foot in the grave
سالخورده و نزدیک به مرگ بودن،شدیدا بیمار بودن،در شرف موت بودن

37. they plastered her broken foot
پای شکسته اش را گچ گرفتند.

38. to tramp on someone's foot
روی پای کسی پا گذاشتن

39. we knelt at the foot of his grave
ما پای گور او زانو زدیم.

40. when i pressed my foot on the gas pedal, the engine roared
وقتی پایم را روی گاز فشار دادم،موتور به غرش درآمد.

41. who is going to foot the bill?
چه کسی صورت حساب را خواهد پرداخت ؟

42. always put your best foot forward
همیشه ویژگی های خوب خود را مورد تاکید قرار بده

43. start on the wrong foot
(کاری را) به طریق ناصواب شروع کردن،خشت اول را کج گذاشتن

44. the eversion of the left foot
برون پیچی پای چپ

45. they bound him hand and foot
دست و پای او را بستند.

46. the blood vessels distributed throughout the foot
رگ های خونی که در سرتاسر پا پراکنده اند

47. the horse snorted and stamped its foot
اسب صفیر کشید و سم بر زمین کوفت.

48. to wait on someone hand and foot
با از خودگذشتگی خدمتکاری کسی را کردن

49. the boot is on the other foot
ورق برگشته است

50. the shoe is on the other foot
وضعیت معکوس شده است،وضع کاملا تغییر کرده است

51. i experienced no sensation in my left foot
در پای چپم هیچ چیزی را حس نمی کردم.

52. she waited on her children hand and foot
او با دل و جان،کلفتی بچه هایش را می کرد.

53. the head of a tomb and the foot of it
سر (سرگاه) قبر و پای (پاگاه) قبر

54. start off on the right (or wrong) foot
سنگ اول را درست (یا کج) گذاشتن،از آغاز درست (یا غلط) عمل کردن

55. he had a bad corn on his left foot
او میخچه ی بدی بر کف پای چپش داشت.

56. he was on horseback but we were on foot
او سوار بر اسب بود ولی ما پیاده بودیم.

57. there is no feeling in the patient's left foot
پای چپ بیمار بی حس است.

58. up to that day, she had never set foot inside a hospital
تا آن روز هرگز به درون بیمارستانی گام ننهاده بود.

59. the arrow went threw his shoe and pierced his foot
پیکان از کفش او گذشت و پایش را سوراخ کرد.

60. we decided to be adventurous and visit the smugglers' district on foot
تصمیم گرفتیم ماجراجویی کنیم و پیاده از محله ی قاچاقچیان دیدن کنیم.

61. he sat at the head of the table and i sat at the foot of the table
او در صدر میز (سرمیز) نشست و من در پایین میز نشستم.

مترادف ها

پا (اسم)
support, strength, partner, accident, chance, happening, foot, leg, paw, bottom, ground, end, account, part, power, peg, foundation, ped, pod, playmate

دامنه (اسم)
amplitude, foot, domain, hillside, skirt, sidehill, brae

فوت (اسم)
foot, dying, blow, death, decease, passing away, puff

قدم (اسم)
pace, foot, stride, step, goer, footstep, footpace

پاچه (اسم)
foot, leg, trotter

هجای شعری (اسم)
foot

پرداختن مخارج (فعل)
foot

پا زدن (فعل)
foot, go, deceive, kick, pedal

تخصصی

[حسابداری] امتحان جمع
[عمران و معماری] فوت
[کامپیوتر] پاورقی انتهای یک صفحه بر خلاف head .
[برق و الکترونیک] فوت [ اف تی ] واحد طول برابر با 0/3048 متر . استفاده از واحد « اس آی» طول یعنی متر در اندازه گیریهای علمی ترجیح داده می شود.
[مهندسی گاز] پا - فوت
[زمین شناسی] پای لغزش آن بخش از زمینلغزش، که از محدوده پنجه صفحه گسیختگی فراتر رفته و سطح زمین)سطوح خارج از عملکرد زمینلغزش) را میپوشاند.
[ریاضیات] پا

انگلیسی به انگلیسی

• body part located at the end of the leg; unit of length equal to 12 inches or 30.48 cm; bottom or lowest part of something (i.e. stairs, a table, a hill, a page, etc.); end of a bed where a person rests his/her feet; part of a sock or stocking covering a person's foot
attach a foot to; walk; pay (slang); move with the rhythm; dance on
your feet are the parts of your body that are at the ends of your legs and that you stand on.
the foot of something is the bottom or lower end of it.
a foot is a unit of length, equal to 12 inches or approximately 30.48 centimetres. the plural can be either `foot' or `feet'.
if you go somewhere on foot, you walk, rather than use any form of transport.
when you are on your feet, you are standing up.
when someone is on their feet again after an illness or a difficult period of time, they have recovered.
if you get to your feet, you stand up.
to set foot in a place means to go there.
if someone in authority puts their foot down, they say that something must not happen or continue.
if you put your feet up, you relax by sitting with your legs supported by something.
if you put your foot in it, you cause embarrassment by doing or saying something tactless; an informal expression.
if someone has to stand on their own two feet, they have to manage without help from other people.
if you foot the bill for something, you pay for it.

پیشنهاد کاربران

فوت به عربی بفرما داخل وارد شو و یا بیا داخل و یا فوت کردن مانند فوت کردن شمع و خاموش کردنش و غیره
پا
مثال: He hurt his foot while playing soccer.
او در حین بازی فوتبال به پاش آسیب رساند.
در ادامه مطلب قبل، لازم به ذکر است که واژگان کهن �پتpata, پدpada, پذpaza� در تمدن وزبان ایلام وزبان اوستایی، که به معنی پا ( عضو بدن ) است، علاوه بر انگلیسی با�فودfudدر دانمارکی�، � پیدوpidoدر اسپرانتویی�،
...
[مشاهده متن کامل]
� پیدpid یا پتpateدر فرانسوی�، �فیتیfeytyدر ایسلندی�، � پیدpid در ایتالیایی�, � پیدpeydaدر لتونی�، � فوتfutدر نروژی�، �فوتfutدر روسی�، �پادیهpadayaدر سیناله ای�، �فوتfutدر سوئدی�، �وتvotدر آفریقایی�، وتvotدر هلندی�، �پا paدر بنگالی�، �پیpy در پرتغالی�، �پیریpeyryدر پنجابی�، � پیرpeyrدر سندی�، �پیpyدر اسپانیایی�، �پویpoyدر تاجیکی�، �پاوpaoدر اردو�، �پاpaدر فارسی� و بسیاری از زبانهای دیگر همریشه است. به قول یه دوست عزیزی که میگفت دیگه اعضای بدن میوه یا درخت نیست که بگیم از جای دیگه ای وارد شده اند. داستان مهاحرت ایرانیان وآریاییان را در اوستا، شاهنامه وپسران فریدون و. . . مطالعه کنیم�ایرانویج�، �خونیرث�. . . سپاسگزارم. .

درزبان باستانی ایلامی ( تمدن ایلام ) واژه کهن وآریایی�پت pata� به معنی پا است. همچنین در زبان اوستایی واژگان کهن�پدpada, پذpaza� به معنی پا میباشند. این واژگان کهن وارد زبانهای اروپایی ( انگلیسی، . . .
...
[مشاهده متن کامل]
) شده وبه صورتهای� فوت foot�, ��پدpede� و�پدpod�و به معنی پا درزبان انگلیسی به کارمیروند. ناگفته نماند که این واژه به صورت فراگیر در بیشتر زبانهای اروپایی به کار رفته است. در این واژگان تبدیل حرف پ به حرف ف وهمچنین تبدیل حرف ت به حرف دال را داریم. علاوه بر اینها تبدیل حرف دال به حرف ذال ویا برعکس آن را نیز داریم. مثلا ( در لری و لکی �ذوما�، و �دوما� به معنی داماد میباشد. لازم به ذکر است که در زبان باستانی لری اصطلاحی به نام �پت پاpete pa� وجودداردکه گمان میرود بی ارتباط با �پت، پد، پذ� نباشد. . . ضمن اینکه واژگان کهن دیگری برای پا ( عضوبدن ) در لری وجوداردمثل: لیق، لنگ، پلنگpeleng ) در عبارت دس پلنگ درازش. دوستان اگر مطلبی دراین بابت دارند لطفا بیان کنند.

foot 2 ( n ) ( or feet ) ( abbreviation ft. ) =a unit for measuring length equal to 12 inches or 30. 48 centimeters, e. g. a 6 - foot high wall. We're flying at 35, 000 feet.
foot
foot 1 ( n ) ( fʊt ) ( pl. feet, fit ) =the lowest part of the leg, below the ankle, on which a person or an animal stands, e. g. My feet are aching.
foot
the bottom of a mountain, hill, set of stairs, etc.
example
The town is at the foot of the mountain
foot=lege ( پا )
Foot = پا ) کفش
پرداخت کردن هزینه
یک نوع واحد اندازه گیری که به آن فوت میگویند
. One foot is 30. 48 centimeters.
پایین پا یا از مچ تا انگشت پا
بچه ها یک چیز دیگه
وقتی foot رو میخواهید جمع کنیدfoots نمی شه
می شودfeet
واژه foot به معنای پایه عروضی
در اصطلاح عروض و وزن شعری، هر بیت دارای پایه و رکن خاصی است. پایه عروضی در فارسی، مجموعه ای از چند هجا ( حداکثر ۴ و به ندرت ۵ هجا ) است. در انگلیسی پایه عروضی شامل یک هجای استرس دار به علاوه یک یا چند هجای بدون استرس است. در مثال زیر، هر چهار بخش این بیت یک پایه عروضی محسوب می شود:
...
[مشاهده متن کامل]

for men / may come / and men / may go ( چرا که انسان ها/ می آیند/ و انسان ها/ می روند. )
واژه foot به معنای پا
واژه foot به معنای پا به عضوی از بدن انسان یا حیوانات اشاره می کند که روی آن راه می روند یا می ایستند. دقت کنید که در انگلیسی، از مچ پا به پایین را foot می گویند و از مچ به بالا را leg می نامند. مثلا:
bare feet ( پاهای برهنه )
واژه foot در انگلیسی یک معیار اندازه گیری نیز است و معادل 12 اینچ و 30. 48 سانتی متر است و به صورت اختصاری به شکل ft نشان داده می شود. مثلا:
she is five foot three ( قد او 5. 3 پا[فوت] است. )
منبع: سایت بیاموز

foot ( زبان‏شناسی )
واژه مصوب: پایه 6
تعریف: یک یا چند هجا که با توجه به الگوی تکیه یا کمیت یک واحد ضرب/ وزن ( rhythm ) را تشکیل می دهد
از کمی بالا تر مچ پا تا مچ پا
توجه داشته باشید که foot در انگلیسی تنها به معنای مچ پا به پایین است برخلاف فارسی که پا می تواند اشاره به کل پا از انگشتان تا لگن داشته باشد. برای اشاره ی کلی تر در انگلیسی از leg استفاده می شود. عین این قضیه در دست هم دیده می شود ( hand و arm ) .
Finger foot ینی انگشت کوچک پا
در متون تخصصی دامپزشکی معنای ( سم ) یا ( پنجه ) هم میدهد.
هر 30. 48سانتیمتر
در کتاب کانون زبان ایرانیان
واحد اندازه گیری است که معادل 30. 48 سانتی متر یا 12 اینچ است
پایه ی تخت

one foot is 30/48centimeters
تقریبا 30/5 سانتی متر
واحد اندازه گیری در زبان انگلیسی =۳۰. ۴۸ سانتی متر
( Foot ( verb
به معنی خرج کردن برای چیزی
واحد اندازه گیری
هر پا در یک بیت
one foot is 30. 48 centimeters
one foot is 30. 48 centimeters.
معادل 30/48 سانتی متر یا دوازده اینچ
مفرد feet و به معنی پا می شود.
one=foot
two=feet
Phytophthora foot rot
پوسیدگی فایتوفترایی طوقه
Foot rot پوسیدگی طوقه
طوقه گیاه - پایین گیاه - بخشی که حد فاصل بین ریشه و ساقه گیاه است
یک پا
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٦)

بپرس