foid bearing

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] فوییددار در طبقه بندی IUGS، این واژه به عنوان یک پیشوند در کنار عناوین سنگهای مختلف (سینیت، مونزونیت و ...) مورد استفاده قرار گرفته و نشان دهنده این است که سنگ مزبور، یک سنگ آذرین عمیق با مقدار معادل با 0 تا 10 می باشد. چنین سنگهایی بر اساس مقدار عبارت (p/(A+P و در برخی مواقع نیز ترکیب پلاژیوکلاز موجود، در آنها شناسایی می شوند. برای یک سنگ خاص، نام فلدسپاتوئید موجود در آن، جایگزین واژه فویید می شود، برای مثال یک گابروی نفلین دار، در حقیقت گابرویی است که حاوی نفلین بوده و در آن مقدارf بین 0 و 10 و مقدار عبارت (p/(A+P در آن بیش تر از 90 بوده و پلاژیوکلاز آن نسبت به An50، کلسیتی تر می باشد. مقایسه شود با: foid.

معنی یا پیشنهاد شما