focused on

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• concentrated upon/on

ارتباط محتوایی

انگلیسی به انگلیسیconcentrated upon/on
معنی focused on، مفهوم focused on، تعریف focused on، معرفی focused on، focused on چیست، focused on یعنی چی، focused on یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف f، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف f، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف f
کلمه بعدی: focusing
اشتباه تایپی: بخزعسثی خد
آوا: /فکوسد اون/
عکس focused on : در گوگل

پیشنهاد کاربران

متوجه چیزی بودن، بر حول چیزی بودن، بر محور چیزی گشتن/چرخیدن، پیرامون چیزی گردیدن
Discussion of each city network is focused on these tables
گفتگو پیرامون هر یک از شبکه های شهری بر حول این جداول می چرخد، گفتگو پیرامون هر یک از شبکه های شهری بر محور این جداول است

focused on X themes : با محوریت موضوعات/موضوعی X بود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما