fly blind

پیشنهاد کاربران

( در مورد یک موضوع خاص ) هیچ چیز ندانستن , صفر کیلومتر بودن

بپرس