flir

تخصصی

[برق و الکترونیک] forawrd-looking infraed unit-واحد دیده بان زیر قرمز[فلیر] نوعی سیستم آشکار سازی زیر قرمز فعال که در ارتش آمریکا استفاده می شود و با به کار گیری لیزرهای فرستنده و گیرنده و آشکار سازی تابشهای گسیل شده از هدف، فاصله و سمت آن را تعیین می کند. سیستمهای فلیر با استفاده از آرایه ای از آشکارسازهای مجزا فضای جسم را پویش و سیگنال تصویری تولید می کنند. یک پردازنده این سیگنالهای الکتریکی را تقویت و به صورت اطلاعات رمز شده به نمایشگر می فرستد.برای نیل به بیشترین کارایی در آشکارسازهای ژرمانیمی با ناخلصی جیوه (Ge:Hg) لازم است که دمای کار آنها به روشهای زمزاییکی تا حدود 30 درجه ی کلوین پایین آورده شود.

به انگلیسی

• device that creates an image of an object by using electro-optical sensors that convert electromagnetic radiation into electronic signals

معنی یا پیشنهاد شما