fling open

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• throw open, open quickly and forcibly

پیشنهاد کاربران

دری که به سرعت و با ضربه باز میشود
با هل دادن یا کوبیدن در را باز کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما