flanked

پیشنهاد کاربران

در دو طرف
در دو سو
در دو سمت
وسط دو نفر یا دو چیز قرار گرفته
کنار کسی یا چیزی واقع شده
طرفین
از جناح حمله کردن

سوال های مرتبط