fix telephote

تخصصی

[سینما] دور نماها با استفاده از لنزهای تله فتو

معنی یا پیشنهاد شما