first

/ˈfɜːrst//fɜːst/

معنی: مقدم، مقدماتی، نخست، یکم، اولا، اولین، اول، نخستین، نسختین
معانی دیگر: یکمین، آغازین، جلو(تر از دیگران)، نفر اول، (به ویژه در موسیقی) رتبه ی اول، درجه ی یک، ارشد، اولین بار، نخستین بار، ترجیح، (دنده ی موتور اتومبیل و غیره) دنده یک، در آغاز، پیش ترین، پیش از همه، زودترین، قدیم ترین، اولیه، عمده، نخبه، (جمع) اعلاتر، مرغوب ترین، ممتاز ترین

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
(1) تعریف: indicating rank or position before all others.
مترادف: blue-ribbon, cardinal, earliest, foremost, initial, leading, main, original, paramount, premier, premiere, primal, primary, prime, principal
متضاد: last
مشابه: best, chief, matchless, nonpareil, peerless, predominant, preeminent, sovereign, supreme, top, unparalleled

(2) تعریف: indicating rank or position before second.
مترادف: earliest, initial, leading, original
مشابه: former, maiden, premier, primal
قید ( adverb )
عبارات: first off
(1) تعریف: in the position or at a point in time before all others.
مترادف: foremost
متضاد: finally, last

(2) تعریف: in the position before second; firstly.
مترادف: firstly, initially
متضاد: last
مشابه: early
اسم ( noun )
(1) تعریف: the member of a series in the position before all others.
مترادف: primary, top
متضاد: last
مشابه: nonpareil, original

(2) تعریف: the member of a series in the position before second.
مترادف: primary, top
مشابه: alpha, initial

(3) تعریف: the winning place in a race or contest.
مشابه: blue ribbon, victory, win

(4) تعریف: beginning; outset.
مترادف: beginning, commencement, genesis, inception, origin, outset, start
مشابه: birth, primary

- doomed from the first
[ترجمه ترگمان] از همان اول محکوم به فنا بود،
[ترجمه گوگل] محکوم از اول
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. first aids
کمک های اولیه

2. first and foremost
اولین و مهمترین،ارجح ترین،در وهله اول و مهمتر از همه

3. first boil the chicken, then brown it in the frying pan for a while
اول مرغ را آب پز و سپس کمی در ماهیتابه آن را سرخ کن.

4. first came the father and then the sun
اول پدر آمد و سپس پسر.

5. first chop
درجه ی یک

6. first class (passengers') cabin
جایگاه مسافران درجه یک

7. first clean down the walls
اول دیوارها را خوب پاک کن.

8. first cleanse the wound then apply this oil (to it)
اول زخم را پاک کن و سپس این روغن را (به آن) بمال.

9. first dampen the sponge
اول اسفنج را نم دار بکن.

10. first degree burn
(در اثر سوختگی) سرخ شدن پوست،سوختگی درجه یک

11. first grease the bottom of the frying pan
ابتدا ته ماهی تابه را روغنی کن (روغن بمال).

12. first he said he would not go; then he gave in and went
اول می گفت نخواهد رفت ولی بالاخره تسلیم شد و رفت.

13. first in a race
اول در مسابقه

14. first in war, first in peace, and first in the hearts of his countrymen
نفر مقدم در جنگ و نفر مقدم در صلح و نفر مقدم در قلوب هم میهنانش

15. first lieutenant
ستوان یک (یکم)

16. first person singular
اول شخص مفرد

17. first polish the shoes, then buff them
اول کفش ها را واکس بزن و بعدا برق بیانداز.

18. first sauté the vegetables and the meat; then throw them in the pot
اول سبزی ها و گوشت را کمی سرخ کن و سپس در دیگ بریز.

19. first seal the table and then paint it
اول میز را بتانه کن و سپس آن را رنگ بزن.

20. first soap the clothes and then press them hard
اول رخت ها را صابون بزن و بعد خوب بچلان !

21. first violin(ist)
ویولن نواز (رتبه ی) اول

22. first (or full) cousin
(فرزند عمو یا عمه یا دایی یا خاله) پسر عمو (و غیره) (cousin-german هم می گویند)

23. first and foremost
ارجح ترین،اولین و مهم ترین

24. first come, first served
به ترتیب نوبت،به نوبت،هر که زودتر آمده اول

25. first cousin once removed
فرزند پسرعمو (و غیره)،فرزند پسرعمو (و غیره ی) پدر یا مادر شخص

26. first light
پگاه،سحر

27. first thing
پیش از هر کار (یا چیز) دیگر،قبل از همه

28. first things first
الاهم فی الاهم،کارها (یا چیزها)ی مهمتر اول

29. first things first
الاهم فی الاهم،به ترتیب اهمیت

30. at first everyone cold shouldered him (or gave him the cold shoulder)
در آغاز کسی به او محل نگذاشت.

31. at first nayeb hossein and his brother were dyers
نایب حسین و برادرش در آغاز رنگرز بودند.

32. at first she agreed; later, however, she changed her mind
در آغاز موافق بود ولی بعدا تغییر عقیده داد.

33. at first they were dizzy, but soon came to themselves
ابتدا منگ بودند ولی زود حالشان جا آمد.

34. he first took blood and bone fragments out of the wound
ابتدا خون و خرده استخوان ها را از زخم بیرون آورد.

35. he first wrote his name on top of the letter; then he crossed it off
ابتدا نام خودش را بالای نامه نوشت و سپس آن را خط زد.

36. her first marriage was not happy
ازدواج اول او موفق نبود.

37. his first essay into politics was in 1948
اولین پردازش او به امور سیاسی در سال 1948 بود.

38. his first shot at speaking japanese
اولین کوشش او در ژاپنی حرف زدن

39. mankind's first lunar landing
نخستین فرود انسان در ماه

40. my first cousin once removed
فرزند دختر عمو (و غیره)،نوه عمو (یا دایی و غیره)

41. my first pair of longs
اولین شلوار بلند من

42. my first visit to london
اولین دیدار من از لندن

43. my first voyage
اولین سفر دریایی من

44. our first aim is developing persistence in children
هدف اولیه ی ما ایجاد پایمردی در کودکان است.

45. she first corralled the sheep and then milked the cows
اول گوسفندها را جا کرد و سپس گاوها را دوشید.

46. the first act of the play was very boring
پرده ی اول نمایش خیلی خسته کننده بود.

47. the first and second prizes went to mehri and julie respectively
جایزه ی اول و دوم به ترتیب به مهری و جولی تعلق گرفت.

48. the first batch of cookies
پخت اول نان شیرینی

49. the first cross of cabbage and carrot was not successful
اولین پیوند کلم و هویج موفقیت آمیز نبود.

50. the first day
نخستین روز

51. the first edition of these luxury cars
سری اول این اتومبیل های مجلل

52. the first estate was the clergy
طبقه ی اول مرکب از روحانیون بود.

53. the first folio edition of shakespeare's works
اولین کتاب قطع رحلی از آثار شکسپیر

54. the first free elections in the united germany
اولین انتخابات آزاد در آلمان یکپارچه

55. the first half of the play
نیمه ی اول بازی (مسابقه)

56. the first i knew, the fire had spread to the bedroom
تا آمدم متوجه شوم آتش به اتاق خواب سرایت کرده بود.

57. the first i saw was a man's hand
اولین چیزی که دیدم دست یک مرد بود.

58. the first ice age
دوران یخبندان اول

59. the first king to make conquests . . .
(فردوسی) نخستین خدیوی که کشور گشود . . .

60. the first king to posses a country
نخستین خدیوی که کشور گشود

61. the first lesson is to learn the english alphabet
درس اول آموزش الفبای انگلیسی است.

62. the first lot of volunteers arrived
اولین گروه داوطلبان وارد شدند.

63. the first manned spacecraft to land on the moon
اولین فضاناو دارای سرنشین که در ماه فرود آمد

64. the first men to scale mount everest
اولین مردانی که از کوه اورست بالا رفتند

65. the first occupant of the post of assistant to the president
اولین متصدی مقام معاونت رئیس جمهوری

66. the first of the month
اول ماه

67. the first person who edited his poetry
نخستین کسی که اشعار او را ویرایش کرد.

68. the first pick of peaches
نوبر هلو

69. the first proof of this book was full of errors
نمونه ی اول این کتاب پر از غلط بود.

70. the first public demonstration of the new computers
نخستین نمایش همگانی کامپیوترهای جدید

مترادف ها

مقدم (صفت)
prior, previous, antecedent, first, leading, preferred, precedent, pre-eminent, headmost

مقدماتی (صفت)
elementary, primary, preliminary, first, anticipatory, introductory, preparatory, preparative, precedential, prep

نخست (صفت)
prime, first

یکم (صفت)
first

اولا (قید)
first, firstly, imprimis

اولین ()
first

اول ()
first

نخستین ()
first

نسختین ()
first

تخصصی

[برق و الکترونیک] اول
[ریاضیات] اول

به انگلیسی

• person or thing which is first; beginning; first gear, low gear; first place (in a race or competition); highest grade in an examination; one who received this grade (british)
being ahead of all others; initial, beginning
initially; at the beginning; previously; for the first time; foremost, before all else
the first thing, person, event, or period of time is the one that is earlier than all the others of the same kind.
if you do something first, you do it before anyone else does it, or before you do anything else.
when something happens or is done for the first time, it has never happened or been done before.
an event that is described as a first has never happened before.
the first thing, person, or place in a line is the one that is nearest to the front or nearest to you.
the first you hear of or know about something is the time when you first become aware of it.
you say first when you are about to mention the first in a series of items.
first refers to the best or most important thing or person of a particular kind.
if you put someone or something first, you treat them as more important than anything else.
you use at first when you are talking about what happens in the early part of an event or experience, in contrast to what happens later.
if you do something first thing, you do it at the beginning of the day, before you do anything else.

پیشنهاد کاربران

نخستین کار. first work
اولین
نخستین
نخستین ، اولین
اول
اولین
نخستین. اولین

نخستین کار

نخستین کار
در بدو امر
ابتدا به ساکن.
در وهله اول، نخست آنکه، در بدو امر، ابتدا به ساکن،
اول آنکه. . . ، در وهله نخست
First, is an ordinal number
اولین
I'll never forget the first time I met you 🙅🏻‍♀️🙅🏻‍♀️
من هرگز اولین باری که تو را دیدم را فراموش نمی کنم
اولیه
ازل
آغاز
اوایل
بدو
عنفوان
ابتدا
اوان
غره
اولین
نخستین
اول
. . .
First I have to get marriedباید اول من ازدواج کنم
اول ، اولین.
First:Before all the others.
1st=first
A first

Noun:

An event that is described as a first has never happened before and is important or exciting

An event happened for the first time
The first occurrence of a kind
A new experience


Well, this is the Enterprise first.
Star Trek TOSFirst Off
In the first place, before anything else
در درجه اول، در جایگاه اول، قبل از هر چیز دیگر

Merriam - webster
اول اینکه . . . . . . . . . . . . . . . . .
اول یا اولین=first
صفت first به معنای اولین
صفت first به معنای اولین یک صفت شمارشی است و ordinal number نامیده می شود که به معنای اعداد ترتیبی است. اعداد ترتیبی اعدادی مانند اول، دوم، سوم، و . . . . هستند. برای ساختن اعداد ترتیبی به انتهای اعداد th اضافه می کنیم. البته این قانون چند استثنا دارد که first یکی از این استثناهاست.

منبع: سایت بیاموز
ابتدا
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما