firm

/ˈfɜːrm//fɜːm/

معنی: شرکت، کارخانه، تجارتخانه، موسسه بازرگانی، راسخ، مستحکم، پرصلابت، ثابت، پا بر جا، استوار، متین، پایدار، سفت، سخت، محکم، محکم کردن، استوار کردن، ضخیم کردن
معانی دیگر: ماسیده، قرص، ناجنبان، استوان، بی تغییر، دگرگون نشدنی، مصمم، با اراده، قاطع، قطعی، لست، تزلزل ناپذیر، موثق، درست، بنیادین، راست، مستند، جدی، سخت گیر، بی گذشت، محکم و قانونی، محکم کردن یا شدن، سفت کردن یا شدن، سخت کردن یا شدن، استوار کردن یا شدن، مستحکم کردن یا شدن، ثابت کردن یا شدن، رجوع شود به: firmly، موسسه ی بازرگانی، مانبدگاه، بنگاه مانبدی (فرق firm با corporation: firm دارای موجودیت حقوقی مجزا از شخصیت حقوقی موسسان نیست)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
حالات: firmer, firmest
(1) تعریف: hard and compact; solid.
مترادف: hard, solid
متضاد: flabby, flaccid, mushy, soft, squashy
مشابه: compact, dense, hardened, resolved, rigid, stiff

(2) تعریف: not easily changed by outside forces or pressures; steady.
مترادف: fixed, stable, steady
مشابه: adamant, balanced, fast, frozen, hardened, immovable, pertinacious, rigid, secure, set, solid, sound, stationary, steadfast, stiff, stout, tight

- firm opinions
[ترجمه ترگمان] نظرات شرکت
[ترجمه گوگل] نظرات شرکت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- firm walls
[ترجمه ترگمان] دیواره ای محکم،
[ترجمه گوگل] دیوارهای شرکت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: resolute; uncompromising.
مترادف: adamant, constant, determined, immovable, resolute, staunch, steadfast, steady, unflinching
متضاد: infirm, irresolute, slack, soft
مشابه: abiding, changeless, confirmed, decided, fast, immutable, inflexible, intransigent, invariable, obdurate, obstinate, purposeful, resolved, rigid, set, stern, stout, strong, stubborn, sturdy, tenacious, true, unchangeable, uncompromising

- firm in one's convictions
[ترجمه ترگمان] محکم و استوار …
[ترجمه گوگل] شرکت در اعتقادات خود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: strong.
مترادف: solid, steady, strong
متضاد: flabby

- a firm handshake
[ترجمه ترگمان] دست دادن محکم
[ترجمه گوگل] یک رویه شرکت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا و ( transitive verb, intransitive verb )
حالات: firms, firming, firmed
• : تعریف: to make or become firm.
مترادف: fix, harden, indurate, set, solidify, steady
مشابه: congeal, tone
قید ( adverb )
حالات: firmer, firmest
مشتقات: firmly (adv.), firmness (n.)
• : تعریف: resolutely; firmly; steadily.
مترادف: resolutely, steadfastly, steadily
مشابه: steady, tight
اسم ( noun )
• : تعریف: a business organization, often an unincorporated one.
مترادف: company, concern, establishment, house
مشابه: agency, business, conglomerate, corporation, enterprise, organization, outfit, partnership, trust

جمله های نمونه

1. firm muscles
عضلات محکم

2. firm news
خبر موثق

3. firm principles
اصول استوار

4. a firm contract
قرارداد محکم و قطعی

5. a firm date for the meeting
تاریخ قطعی برای ملاقات

6. a firm decision
تصمیم قطعی

7. a firm faith
ایمان پا بر جا

8. a firm friendship
دوستی پایدار

9. a firm impression of the seal on the wax
محکم فشردن مهر بر موم

10. a firm order
سفارش لغو نشدنی

11. a firm that reclaims metal from old machinery
موسسه ای که کارش بازیافت فلزات از ماشین آلات قراضه است

12. his firm belief in parliamentary democracy
عقیده ی راسخ او به دموکراسی پارلمانی

13. the firm clutch of his hand
فشار محکم دست او

14. to firm a wooden post in the ground
تیر چوبی را در زمین استوار کردن

15. be firm with somebody
(با کسی) جدی بودن،(مثلا بچه را) لوس نکردن

16. on firm ground
در شرایط خوب،دارای دلایل خوب

17. an outside firm of consultants
یک گروه مشاوره از خارج

18. get a firm grip on the racket!
راکت را محکم بگیر!

19. he stood firm and withstood their demands
او استوار ایستاد و در مقابل خواسته های آنان مقاومت کرد.

20. he was firm with the students
او با شاگردان جدی رفتار می کرد.

21. to stand firm
سخت ایستادگی کردن

22. be on firm ground
به اطلاعات خود اعتماد داشتن،وارد زمینه ای بودن

23. he is a firm believer in fate
او سخت به سرنوشت اعتقاد دارد.

24. he kept a firm hold on my hand
او دست مرا محکم گرفت.

25. his teeth are firm
دندان های او محکم هستند.

26. to have a firm hold over someone
کسی را تحت کنترل داشتن

27. stand (or hold) firm
(علی رغم شکست و تهدید و غیره) پایدار ماندن،مصمم باقی ماندن

28. a new tomato with firm flesh
گوجه فرنگی جدیدی با گوشت سفت

29. the guerrillas gained a firm foothold in the slums
چریک ها در محله های فقیرنشین جای پای محکمی باز کردند.

30. the rope was tight and firm
طناب کشیده و محکم بود.

31. after a while, the cement becomes firm
پس از مدتی سیمان سفت می شود.

32. they produce engines for the parent firm
آنها برای موسسه ی مادر موتور تولید می کنند.

33. he made the ropes fast with a firm knot
طناب ها را با یک گره محکم سفت کرد.

34. after the death of her partner, she discontinued the firm
پس از مرگ شریکش تجارتخانه را تعطیل کرد.

35. in the last few weeks seventy employees have been separated from the firm
در چند هفته ی اخیر هفتاد کارمند از موسسه برکنار شده اند.

مترادف ها

شرکت (اسم)
firm, hand, association, society, company, unity, corporation, body corporate, cahoot, consociation

کارخانه (اسم)
firm, work, mill, studio, workhouse, plant, factory, manufactory, housework

تجارتخانه (اسم)
firm

موسسه بازرگانی (اسم)
firm

راسخ (صفت)
firm, thick-and-thin

مستحکم (صفت)
firm, solid, strong, tenacious, well-found, fortified, well-appointed

پرصلابت (صفت)
firm, hard, strong

ثابت (صفت)
stable, permanent, firm, constant, lasting, true, loyal, fixed, pat, fiducial, immovable, hard and fast, changeless, invariable, inalterable, steady, resolute, indelible, staid, equable, immobile, incommutable, invariant, irremovable, thetic, thetical

پا بر جا (صفت)
stable, firm, confirmed, established, loyal, fixed, regular, resolute

استوار (صفت)
stable, firm, constant, solid, tenacious, sound, steel, sure, secure, immovable, steady, consistent, steadfast, two-handed

متین (صفت)
firm, sober, placid, steady, steadfast, demure, sedate, serene, staid, self-possessed

پایدار (صفت)
abiding, stable, permanent, firm, constant, resistant, livelong, stanch, indissoluble, perdurable, faithful, changeless, unflinching, inexhaustible, undying, unfailing

سفت (صفت)
firm, able-bodied, stiff, horny, hard, rigid, fast, solid, dense, tough, tight, tenacious, thick, ironclad, stark, burly, brawny, beefy, chopping, tense, taut, wiry, hard-boiled, muscle-bound

سخت (صفت)
firm, hard, rigid, serious, solid, difficult, stringent, laborious, dogged, adamantine, tough, strict, strong, sticky, troublesome, exquisite, chronic, heavy, formidable, grim, demanding, arduous, ironclad, indomitable, austere, exacting, severe, stout, rugged, grave, intense, violent, callous, inexorable, trenchant, tense, crusty, difficile, trying, dour, intolerable, flinty, stony, petrous, hard-shell, irresistible, insupportable, inflexible, insufferable, labored, steely, rigorous, rocky, unsparing

محکم (صفت)
stable, firm, solid, dense, compact, compressed, adamantine, tough, strict, sturdy, strong, tight, tenacious, steel, secure, stout, frozen, substantial, buff, steady, well-set, meaty, pukka, pucka, two-handed

محکم کردن (فعل)
firm, fix, consolidate, reinforce, strengthen, stake, clinch, fasten, fixate, tighten, girth, chock, solidify, rivet

استوار کردن (فعل)
firm, fix, stabilize, pitch

ضخیم کردن (فعل)
firm, thicken

تخصصی

[عمران و معماری] سفت - محکم
[برق و الکترونیک] ثابت، محکم، سخت
[صنعت] شرکت، موسسه
[حقوق] شرکت، مؤسسه بازرگانی، قطعی
[نساجی] شرکت - بنگاه تولیدی
[ریاضیات] بنگاه اقتصادی، بنگاه، موسسه، شرکت، کارخانه، واحد اقتصادی، تجارتخانه، واحد تجارتی
[خاک شناسی] سفت
[آب و خاک] سفت محکم

به انگلیسی

• company, commercial business, corporation
solidify; become solid; stabilize; (about prices) become stable
strong, solid; stable; hard; fixed, immovable; determined, set; assertive
sturdily, steadily; firmly; assertively; in a determined manner
a firm is a business that sells goods or services.
something that is firm does not move easily when pressed, pushed, or shaken.
a firm grasp or push is one which is strong and controlled.
a firm decision, opinion, or piece of information is definite and unlikely to change.
a firm person behaves with authority and shows that they will not change their mind.
if you stand firm, you refuse to change your mind.

پیشنهاد کاربران

پا بر جا
Consistent, استوار
قطعی، استوار، موسسه تجاری
جامدسخت
بنگاه[اقتصاد]
تولیدی/شرکت
موسسه
تزلزل ناپذیر
گاهی اوقات متین
مصمم، راسخ
definite and not likely to change
محل کار دفترکار
Office
ثابت، پابرجا، استوار
شرکت، موسسه، بنگاه
مصمم، جدی
Be firm in applying rules
در تطبیق قوانین جدی باشید.
قاطع - قاطعانه
سازمان، دفتر، اداره
معین
Have you set a firm date for the meeting?
نه خیلی نرم و خه خیلی سخت و سفت
not soft but not completely hard:
مثال:
I'd rather sleep on a firm mattress than a soft one.
These pears are still too firm to eat.
_ثابت ، قطعی

*definite and not likely to change
محکم، سخت
قطعی، با قاطعیت
سفت سخت
firm consistency قوام سفت
ثابت ، قطعی
Certain
شرکت حقوقی
company
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما