figs

پیشنهاد کاربران

انجیر
معنی اصلیش زنجیره ولی در زمان های دردسر یا اشتباه کردن میگن مثل زرشک!
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما