fight arranger

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] مسؤول تنظیم صحنه های زد و خورد

معنی یا پیشنهاد شما