ferrite isolator

تخصصی

[برق و الکترونیک] جداسازی فرُیتی نوعی جداساز که انرژی موجبر را در یک جهت عبور می دهد و در جهت مخالف امکان جذب آن را فراهم می کند. در این جداساز، یک میله ی فرُیتی واقع در روی محور مرکزی قطعه کوچکی از موجبر دایره ای، بین بخشهای انتهایی دو موجبر مستطیلی که زاویه ی 45 با هم دارند، قرار می گیرد . سیگنال دارای جهت مطلوب توسط میله ی فرُیتی به اندازه ی 45 درجه می چرخد و به موجبر خروجی منتقل می شود. سیگنال برگشتی به میزان 45 درجه در جهت نادرست می چرخد و انرژی آن توسط عناصر مقاومتی جذب می شود.

پیشنهاد کاربران

بپرس