fenestral porosity or fenestral or fenestral

تخصصی

[زمین شناسی] تخلخل شبکهای، تخلخل پنجره ای

معنی یا پیشنهاد شما