fenestra or fenestrae or fenestrae

تخصصی

[زمین شناسی] روزنه (رسوب شناسی): اصطلاحی که توسط تبوت و همکاران (1965) برای حفره انقباضی یا وقفه ابتدایی یا تقریباً هم زمان در چارچوب سنگ استفاده شد که بزرگتر از روزنه های دانه پشتیبان می باشد. این وقفه ممکن است یک فضای باز در سنگ باشد یا بطور بخشی یا کامل با رسوب یا سیمانی پر شده باشد که بطور ثانویه وارد سنگ شده است. همچنین برای توصیف تخلخل و فابریک سنگی با عارضه های روزنه ای استفاده می شود. (شوکت و پری 1970). جمع: fenestrae.

معنی یا پیشنهاد شما