fender bender

/ˈfendərˈbendər//ˈfendəˈbendə/

(امریکا ـ خودمانی) تصادف جزئی (اتومبیل)

انگلیسی به انگلیسی

• minor traffic accident

پیشنهاد کاربران

A small crash
تصادف جزئی
چیزی نیست، بی رنگ درمیاد!
a small traffic
تصادف جزئی
# We got into a fender bender just as we were leaving the parking lot at the mall
تصادف کوچک، جزئی
خرت پرت
تصادف جزئی
تصادف کوچک خودرو ( در حد شکستن یا خم شدن سپر یا گلگیر خودرو )
خرت و پرت، خنزر پنزر

بپرس