felsophyric

تخصصی

[زمین شناسی] مترادفی برای ریزبلورین که اولین بار توسط کراس و همکاران استفاده شد. (1906).

معنی یا پیشنهاد شما