feed on


1- (بیشتر در مورد حیوانات) خوردن، تغذیه کردن، چرا کردن 2- تمتع بردن از، بهره مند شدن از، جان گرفتن
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. bats feed on insects and fruit.
[ترجمه ترگمان]خفاش ها از حشرات و میوه ها تغذیه می کنند
[ترجمه گوگل]خفاش ها حشرات و میوه را تغذیه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The caterpillars feed on a wide range of trees, shrubs and plants.
[ترجمه ترگمان]کرم ها از گستره وسیعی از درختان، بوته ها و گیاهان تغذیه می کنند
[ترجمه گوگل]گیاهان کرم در دامنه وسیعی از درختان، درختچه ها و گیاهان تغذیه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cows feed on grass.
[ترجمه ترگمان]گاوه ای ماده روی علف ها تغذیه می کنند
[ترجمه گوگل]گاو ها در چمن تغذیه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Cows feed on hay.
[ترجمه ترگمان]گاوه ای ماده روی یونجه تغذیه می کنند
[ترجمه گوگل]گاو ها را در یونجه تغذیه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Birds feed on nuts and berries in the winter.
[ترجمه ترگمان]پرندگان در زمستان از آجیل و دانه ها تغذیه می کنند
[ترجمه گوگل]پرندگان در فصل زمستان آجیل و انواع توت ها را تغذیه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. All animals including men feed on plants or other animals.
[ترجمه ترگمان]همه حیوانات از جمله انسان از گیاهان و حیوانات دیگر تغذیه می کنند
[ترجمه گوگل]همه حیوانات از جمله مردان در گیاهان یا حیوانات دیگر تغذیه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Butterflies feed on the flowers of garden plants.
[ترجمه ترگمان]پروانه ها از گل ها گیاهان باغ تغذیه می کنند
[ترجمه گوگل]پروانه ها بر گل گیاهان باغی تغذیه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The ivory gull often follows polar bears to feed on the remains of seal kills.
[ترجمه ترگمان]مرغ دریایی عاج اغلب به دنبال خرس های قطبی است که از بقایای of تغذیه می کنند
[ترجمه گوگل]قورباغه عاج اغلب به دنبال خرس های قطبی برای تغذیه باقی می ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Owls feed on mice and other small animals.
[ترجمه ترگمان]جغدها به موش و دیگر حیوانات کوچک غذا می دهند
[ترجمه گوگل]جغدها بر روی موش و دیگر حیوانات کوچک تغذیه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The caterpillars feed on these plants until they pupate.
[ترجمه ترگمان]کرم ها از این گیاهان تا زمانی که they می شوند تغذیه می کنند
[ترجمه گوگل]کرمها به این گیاهان غذا می خورند تا زمانی که قرمز شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. These worms feed on plant debris.
[ترجمه ترگمان]این کرم ها از بقایای گیاهان تغذیه می کنند
[ترجمه گوگل]این کرم ها بر بقایای گیاه تغذیه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Slugs feed on decaying plant and animal material.
[ترجمه ترگمان]Slugs غذای گیاهی و مواد حیوانی را تغذیه می کنند
[ترجمه گوگل]سمبوسه ها بر روی گیاه و مواد حیوانی تخریب می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Mosquitoes will feed on any vertebrate blood.
[ترجمه ترگمان]پشه ها با خون vertebrate تغذیه می کنند
[ترجمه گوگل]پشه ها بر روی هر خون مهره دار تغذیه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Woodchucks feed on greens, and the snow has to melt before they grow.
[ترجمه ترگمان]woodchucks سبزی را تغذیه می کند و قبل از رشد، برف آب می شود
[ترجمه گوگل]Woodchucks به سبزی ها می خورند، و قبل از رشد آنها، برف ذوب می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• eat, subsist on, be nourished by

پیشنهاد کاربران

دامن زدن، افزایش دادن، خوراک تهیه کردن
تغذیه کردن از
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما