fc

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. FC Roma are slowly moving up the league table.
[ترجمه امیر کبیر] آف سی رم به آرامی در حال بالا آمدن در جدول لیگ است
|
[ترجمه ترگمان]اف سی آ روم به آرامی میز لیگ را حرکت می دهد
[ترجمه گوگل]FC Roma در حال حرکت به آرامی جدول لیگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. FC standard adopts virtual circuit to realize real-time communication.
[ترجمه ترگمان]استاندارد پاسبانی مرزی برای تشخیص ارتباط بلادرنگ از مدار مجازی استفاده می کند
[ترجمه گوگل]استاندارد FC استاندارد مدار مجازی را برای برقراری ارتباط در زمان واقعی تصویب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In some degree, crude protein (CP) content rises when more white fish meal (WFM) is added into the feed, which results in CSST' s high growth rate but high feed cost (FC).
[ترجمه ترگمان]در برخی از سطوح، پروتیین خام (CP)افزایش می یابد هنگامی که غذای ماهی سفید بیشتر (WFM)به فید اضافه می شود، که منجر به نرخ رشد بالای CSST می شود، اما هزینه تغذیه بالا (پاسبانی مرزی)
[ترجمه گوگل]در برخی موارد، محتوای پروتئین خام (CP) افزایش می یابد زمانی که غذای ماهی سفید (WFM) به خوراک اضافه می شود، که منجر به رشد سریع CSST می شود، اما هزینه های بالای غذا (FC)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. AIM: To study the effect of acyl coenzyme A: cholesteryl acyltransferase 1 (ACAT antisense oligonucleotides on the formation of foam cells (FC).
[ترجمه ترگمان]به منظور بررسی تاثیر of coenzyme A (acat antisense oligonucleotides)بر روی تشکیل سلول های فوم (سپاه مرزی)
[ترجمه گوگل]هدف: مطالعه اثر آکیل کوآنزیم A: کلسترول آکیل ترانسفراز 1 (ایزوژنیکوتوئیدها ACAT آنتیسنس در تشکیل سلول های فومی (FC)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The FC (Family Computer) also brought pleasure to children with its classic games such as Super Mario and Tetris.
[ترجمه ترگمان]سپاه مرزی (کامپیوتر خانواده)همچنین از کودکانی با بازی های کلاسیک مانند سوپر ماریو و Tetris لذت می برد
[ترجمه گوگل]FC (Family Computer) همچنین با بازی های کلاسیک خود مانند سوپر ماریو و تتریس، کودکان را خوشحال می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. By using FC or COB, die products are mounded in the MCM.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از سپاه مرزی یا cob، محصولات بمیرد، در MCM است
[ترجمه گوگل]با استفاده از FC یا COB، محصولات تولید شده در MCM افزایش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The Cardiac Functional Capacity (FC) and maximum Heart Rate (HRmax) in 18 aged subjects with some chronic disease were measured using Graded Exercise Testing(GXT) on cycle ergometer and treadmill.
[ترجمه ترگمان]ظرفیت کارکردی قلب (پاسبانی مرزی)و حداکثر ضربان قلب (HRmax)در ۱۸ سال سن با یک بیماری مزمن با استفاده از تست ورزش Graded (GXT)بر روی ergometer چرخ و تردمیل اندازه گیری شدند
[ترجمه گوگل]ظرفیت کارکرد قلبی (FC) و حداکثر ضربان قلب (HRmax) در افراد 18 ساله با برخی بیماری های مزمن با استفاده از تست تمرین درجه بندی شده (GXT) بر روی چرخ ergometer و تردمیل اندازه گیری شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. In the case of FDDI, the FC field is placed in the Least Significant Byte of this field.
[ترجمه ترگمان]در مورد of، میدان پاسبانی مرزی در کم تر از Least بایت این میدان قرار داده می شود
[ترجمه گوگل]در مورد FDDI، فیلد FC در بایت کمترین مقدار این فیلد قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Eaton FC NVH utilizes a custom hose assembly that specifically targets the fluid borne noise to reduce overall noise levels without over attenuation.
[ترجمه ترگمان]Eaton اف سی NVH از یک مونتاژ شلنگ سفارشی استفاده می کند که به طور خاص نویز ناشی از سیال را هدف قرار می دهد تا سطح نویز کلی را بدون تضعیف تضعیف کاهش دهد
[ترجمه گوگل]Eaton FC NVH از یک مجموعه شیلنگ سفارشی استفاده می کند که به طور خاص به سر و صدای مایع منتقل می شود تا سطح سر و صدای کلی بدون بدون افت شدید کاهش یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Objective To investigate the cytotoxic effect of fraction C from Naja Naja atra venom (FC) on human glioma cell line (U25.
[ترجمه ترگمان]هدف بررسی اثر سمیت سلولی C از سم Naja atra atra (سپاه مرزی)بر روی خط سلولی glioma انسان (U۲۵)
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثر سیتوتوکسیک کسر C از Naja Naja Atra Venom (FC) بر روی سلول های گلیوما انسانی (U25
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Fingerprint classification(FC) which has been the hot point and hard point of researchers in national or aboard is an important composing of Automatic Fingerprint Recognition System(AFRS).
[ترجمه ترگمان]طبقه بندی انگشت (پاسبانی مرزی)که نقطه داغ و نقطه سخت محققان در سطح ملی یا خارج از آن بوده است، یک ترکیب مهم از سیستم تشخیص اثر خودکار است (AFRS)
[ترجمه گوگل]طبقه بندی اثر انگشت (FC) که نقطه ی داغ و نقطه ی سختی محققان در مملکت یا کشتی است، ساخت یک مهم از سیستم تشخیص اثر انگشت (AFRS) است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. FC:Well, I've been looking at our payment terms, in other words how long we have to wait for payment, we must reduce the average delay in payment.
[ترجمه ترگمان]سپاه مرزی: خوب، به عبارت دیگر نگاه می کنم، به عبارت دیگر، چقدر باید منتظر پرداخت باشیم، باید میانگین تاخیر در پرداخت را کاهش دهیم
[ترجمه گوگل]FC: خب، به شرایط پرداخت ما نگاه کردیم، به عبارت دیگر، چه مدت ما باید منتظر پرداخت باشیم، باید تاخیر متوسط ​​در پرداخت را کاهش دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The main advantage of using FC instead of SLOC is that it can be derived from functional requirement or analysis and design specifications.
[ترجمه ترگمان]مزیت اصلی استفاده از پاسبانی مرزی به جای SLOC این است که می توان آن را از نیازمندی عملکردی و یا مشخصات طراحی و مشخصات طراحی بدست آورد
[ترجمه گوگل]مزیت اصلی استفاده از FC به جای SLOC این است که می توان آن را از الزامات عملکردی یا تجزیه و تحلیل و مشخصات طراحی استخراج کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Lazio, Atalanta BC and FC Barcelona but had been without a club since the summer.
[ترجمه ترگمان]لاتزیو، آتلانتا، و باشگاه فوتبال بارسلونا که از تابستان در بارسلونا وجود نداشته است
[ترجمه گوگل]لاتزیو، اتالانتا BC و بارسلونا، اما از تابستان سال بدون باشگاه حضور داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Football Club
موضوع: ورزش
فوتبال باشگاهی

تخصصی

[برق و الکترونیک] footcandle-فوت کندل [ اف سی] واحد قبلی شدت روشنایی که لومن بر فوت مربع جانشین آن شده است . استفاده از واحد « اس آی» روشنایی، یعنی لوکس ترجیح داده می شود.
[مهندسی گاز] تنظیم کننده جریان

به انگلیسی

• unit of illumination equal to the light produced by one candle as a distance of one foot (optics)

پیشنهاد کاربران

در فوتبال:مخففFootball Club
FC : FOOTBALL CLUB : باشگاه فوتبال
FC Barcelona : باشگاه فوتبال بارسلونا
Liverpool FC
Arsenal FC
Manchester United FC
Manchester City FC
Sevilla FC
و . . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما