fast tracking

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] فشرده سازی زمان پروژه - فشرده سازی زمان پروژه از طریق انجام موازی فعالیت هایی که در عمل بایستی بصورت متوالی انجام پذیرند. این کار عمدتا باعث ایجاد دوباره کاری در پروژه می شود.

پیشنهاد کاربران

fast tracking ( مدیریت - مدیریت پروژه )
واژه مصوب: زمان کاهی
تعریف: روشی برای فشرده سازی زمان بندی پروژه از راه هم پوشانی مراحل یا فعالیت هایی که معمولاً به توالی انجام می شوند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما