far end crosstalk

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] همشنوایی وسیع نوعی همشنوایی که جهت حرکت آن در مدار دچار اختلال با سیگنالهای اصلی یکی است . در صورت بروز آن ایستگاههای تکرار کننده تلفنی ؛ سیگنال خروجی یک تکرار کننده به روی خط خروجی تکرار کننده ی دیگر نیز می رود.

پیشنهاد کاربران

far - end crosstalk ( مهندسی مخابرات )
واژه مصوب: هم شنوی انتهای دور
تعریف: میزان هم شنوی اندازه گیری شده در انتهای دور مدار گیرنده هنگامی که نشانک ارسالی از انتهای دور خط فرستاده شده باشد||| اختـ . هاد FEXT |||متـ . هم شنوی پیش سو forward crosstalk
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما