fanner

/ˈfænə//ˈfænə/

معنی: باد بزن، باد زننده
معانی دیگر: (شخص یا اسباب) باد زننده، بادزن، بادزن دار، وزنده، غربال یا اسبابی که اشغال و کاه را بوجاری میکند، قرقی یا باز کوچک
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Main fanner is an important equipment of a mine, whose capability directly affects the reliability, stability, security and economy of the mine's ventilation system.
[ترجمه ترگمان]fanner اصلی یک ابزار مهم برای یک معدن است که قابلیت آن مستقیما بر قابلیت اطمینان، ثبات، امنیت و اقتصاد سیستم تهویه من تاثیر می گذارد
[ترجمه گوگل]فنر اصلی تجهیزات مهمی از معدن است که توانایی آن به طور مستقیم بر قابلیت اطمینان، ثبات، امنیت و اقتصاد سیستم تهویه معدن تأثیر می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In this paper, an intelligent fanner which is based on AT89C51 is designed.
[ترجمه ترگمان]در این مقاله، یک fanner هوشمند که مبتنی بر AT۸۹C۵۱ است طراحی شده است
[ترجمه گوگل]در این مقاله یک فنر هوشمند مبتنی بر AT89C51 طراحی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If be used on fanner, is kiss formula switch, should look up each to block a distinction between place pilot rotate speed in the check after electrify apparent.
[ترجمه ترگمان]اگر در fanner مورد استفاده قرار گیرد، سوئیچ فرمول بوسه است، باید به هر کدام از آن ها نگاه کند تا تمایز بین سرعت چرخش خلبان در چک را بعد از حالت هیجان آوردن، مسدود کند
[ترجمه گوگل]اگر در فانرر استفاده شود، سوئیچ فرمول بوسه است، باید هر کدام را نگاه کند تا یک تمایز بین سرعت چرخش نقطه در چک را پس از روشن شدن الکتریسیته بلاک کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Main fanner is an important equipment in mine, whose capability directly affects the reliability, stability, security and economy of the mine's ventilation system .
[ترجمه ترگمان]fanner اصلی یک تجهیزات مهم در معدن است که قابلیت آن مستقیما بر قابلیت اطمینان، ثبات، امنیت و اقتصاد سیستم تهویه من تاثیر می گذارد
[ترجمه گوگل]فانر اصلی تجهیزات مهم در معدن است که توانایی آن به طور مستقیم بر قابلیت اطمینان، ثبات، امنیت و اقتصاد سیستم تهویه معدن تأثیر می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You can also use air conditioning or fanner, let oneself can enjoy in the summer, but not hot.
[ترجمه ترگمان]همچنین می توانید از تهویه هوا و یا fanner استفاده کنید، به خود اجازه دهید در تابستان از آن لذت ببرد، اما نه داغ
[ترجمه گوگل]شما همچنین می توانید از تهویه مطبوع یا فنر استفاده کنید، اجازه دهید که خودتان بتوانید در تابستان لذت ببرید، اما نه داغ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Using the monitor data, the system also can draws performance's curve of fanner and print report forms of testing data under demands of users.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از داده های مانیتور، این سیستم می تواند منحنی عملکرد of و فرم های گزارش چاپ اطلاعات را تحت تقاضاهای کاربران ترسیم کند
[ترجمه گوگل]با استفاده از داده های مانیتور، این سیستم همچنین می تواند منحنی عملکرد فریم ورک و فرم گزارش گزارش داده های تست را بر اساس خواسته های کاربران ترسیم کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Today, in the post- crisis era, the government need to continue to deepen fanner property rights reform, and take the civic society as a development goal to promote town and country to unity.
[ترجمه ترگمان]امروز، در دوران پس از بحران، دولت باید به تعمیق اصلاحات حقوق مالکیت معنوی ادامه دهد و جامعه مدنی را به عنوان یک هدف توسعه برای ارتقای شهر و کشور به وحدت سوق دهد
[ترجمه گوگل]امروز، در دوران پس از بحران، دولت باید به اصلاح اصناف حقوق مالکیت بپردازد و جامعه مدنی را به عنوان یک هدف توسعه برای ترویج شهر و کشور به وحدت برساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. China"s peasant population cardinal number big, China"s industrialization advancement is unitary, causes to solve the fanner to be unemployed the question difficulty to enlarge.
[ترجمه ترگمان]عدد اصلی جمعیت روستایی چین بزرگ است، پیشرفت صنعتی شدن چین یک واحد واحد و واحد است که می تواند مشکل را حل کند تا مشکل بزرگ شود
[ترجمه گوگل]جمعیت دهقانان چین، تعداد کوهنوردان بزرگ است، پیشرفت صنعتی سازی چین یکپارچه است، باعث می شود مشکل بنیادین را حل کند که مشکل آن بزرگ شدن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The status, problem and reason of the social security of the city fanner workers were analyzed in the article. At last, some countermeasures were put forward from system structuring.
[ترجمه ترگمان]وضعیت، مشکل و دلیل امنیت اجتماعی کارگران fanner در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت در نهایت، اقدامات متقابل از ساختاربندی سیستم به جلو مطرح شد
[ترجمه گوگل]وضعیت، مشکل و دلیل امنیت اجتماعی کارکنان شهر در مقاله مورد بررسی قرار گرفت در نهایت، برخی از اقدامات مخالف از ساختار سیستم صورت گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The experiment of ventilation storage for corn was carried out making use of driers combined silo which had cooling function (equipped with fanner and ventilation channel installation).
[ترجمه ترگمان]آزمایش ذخیره تهویه برای ذرت با استفاده از سیلوی ترکیبی driers انجام شد که عملکرد خنک کننده داشت (مجهز به fanner و نصب کانال تهویه)
[ترجمه گوگل]آزمایش تهویه تهویه ذرت با استفاده از خشک کن های ترکیبی سیلو که دارای عملکرد خنک کننده (مجهز به نصب کانال فن و تهویه) بود انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The relation among the nation, the collectivity (rural collectivity) and the fanner draws more attention of social scientists in recent years.
[ترجمه ترگمان]رابطه میان ملت، مجموعه (مجموعه روستایی)و the توجه بیشتری را به دانشمندان اجتماعی در سال های اخیر جلب می کند
[ترجمه گوگل]رابطه بین ملت، جمعیت (جمعیت روستایی) و فانر در سال های اخیر توجه بیشتری به دانشمندان علوم اجتماعی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The effective ways to break through this obstacle are developing the cooperative economy and co. operative finance owned by the fanner themselves.
[ترجمه ترگمان]روش های موثر برای عبور از این مانع در حال توسعه اقتصاد تعاونی و هم کاری هستند بودجه اجرایی متعلق به خودشان است
[ترجمه گوگل]راه های موثر برای از بین بردن این مانع در حال توسعه اقتصاد همکاری و همکاری هستند سرمایه گذاری عملی متعلق به خودتان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Although color television often is snowflake dot of Man Bing, fanner often gives out bulldozer like roar, that also is sweat caboodle comes out ah.
[ترجمه ترگمان]اگرچه تلویزیون رنگی اغلب یک نقطه دانه برف بین انسان است، fanner اغلب bulldozer مانند غرش را بیرون می دهد، که همچنین عرقی است که caboodle از آن بیرون می آید
[ترجمه گوگل]اگرچه تلویزیون رنگی اغلب نقاط برف ریز انسان Bing است، اغلب فانر بلدوزر مانند ریز را می کشد که همچنین کابودل عرق می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. If you buy a TV of 29 inches, the market will present you with a small fanner.
[ترجمه ترگمان]اگر یک تلویزیون از ۲۹ اینچ خریداری کنید، بازار با یک fanner کوچک به شما کمک خواهد کرد
[ترجمه گوگل]اگر شما یک تلویزیون 29 اینچ خریداری کنید، بازار شما را با ظاهر کوچک ظاهر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

باد بزن (اسم)
fan, fanner

باد زننده (اسم)
fanner

به انگلیسی

• fan wheel; fan blower; (slang) work-shy person

معنی یا پیشنهاد شما