falsa demonstratio non cum de corpore constat

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] صرف اشتباه در توصیف شخص یا شیئی در سند، موجب بطلان سند نمی شود

معنی یا پیشنهاد شما