fall into desuetude


مورد کاربرد نبودن، منسوخ شدن
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] متروک شدن (قانون)

پیشنهاد کاربران

کاربرد خود را از دست دادن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما