fair equivalent

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] عوض منصفانه

معنی یا پیشنهاد شما