failure of consideration

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] بی ارزش شدن یا از بین رفتن تمام یا قسمتی از عوض

به انگلیسی

• without compensation, without recompense, without payment

معنی یا پیشنهاد شما